ทญ.อาทิตยา กายพันธุ์เลิศ

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
จันทร์ 17:30 - 20:00
พุธ 17:30 - 20:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00
ตารางออกตรวจ 
อาทิตย์   09:00 – 16:00 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)
จันทร์      17:30 – 20:00 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4) 
พุธ          17:30 – 20:00 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)