ทญ.สรัญญา ธาวนพงษ์

ทันตกรรมปริทันต์

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
พฤหัสบดี 09:00 - 15:00
อาทิตย์ 09:00 - 16:00
ตารางออกตรวจ
พฤหัสบดี    09:00 – 15:00 น.
อาทิตย์        09:00 – 16:00 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 3)