ดร.นพ.ศุภกานต์ เตชะพงศธร

Information Not found.

วุฒิบัตร

ศัลยแพทย์ทั่วไป
วัน เวลา
พฤหัสบดี 09:00 - 15:00
ประวัติการศึกษา
วุฒิการศึกษาสถาบันการศึกษา
แพทยศาสตรบัณฑิตคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วุฒิบัตรเฉพาะทางสาขาศัลยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลับขอนแก่น
วทบ.(พัฒนาสุขภาพ)จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Ph.D. (Clinical Epidemiology)มหาวิทยาลัยมหิดล