สุขภาพผู้สูงอายุ
18-ต.ค.-2561

Velasook Senior Smart Village
 โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน รับดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น (Day Care) และระยะยาว (Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักเพื่อฟื้นฟูร่างกาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงมาพักอาศัย พร้อมทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย และจิตใจพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข เพิ่มระดับความสามารถ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดภาวะพึ่งพา รวมถึงช่วยแบ่งเบาความกังวลใจของลูกหลาน ที่ต้องไปทำงานไม่มีเวลาดูแล 
 SEVICE บริการของเรา 
 คุณภาพ และมาตรฐานการดูแล
  Velasook Senior Smart Village ถูกออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ภายใต้มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม (Elderly Friendly Environment) และมาตรฐานด้านบุคลากรที่ร่วมรับผิดชอบโดยตรง เพื่อลดภาวะการพลัดตกหกล้ม มีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด อาทิ พยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ หรือผู้มีความรู้เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด เภสัชกร ร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา ทำงานประสานกับคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรืออยู่ในขั้นตอนการรักษาโรคบางชนิด พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดูแล โดยมีการบันทึก ตรวจคัดกรอง และประเมินติดตามผลการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Velasook Senior Smart Village 
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน 670/1 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 Tel : 0
-2271-7000 ต่อ 40498 
สายด่วน พว.รัตนา เกิดคล้าย โทร.09-5908-3684, พว.สมฤพร ภิญญาคง โทร.08-1647-3185