IQ และ EQ กับพัฒนาการความฉลาดของลูกน้อย
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
13-มี.ค.-2566
IQ และ EQ สำคัญอย่างไรกันนะกับลูกน้อย แล้วทำไมต้องเสริมสร้างให้เขามีความพร้อมทั้งด้าน IQ และ EQ กันนะ ซึ่งสิ่งสำคัญที่มีผลต่อ พัฒนาการด้านต่างๆของลูกน้อย ก็คือครอบครัว หรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวเขา เนื่องจากเป็นสิ่งที่ทำให้เขากล้าคิด กล้าทำ และสามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองได้เมื่อทำอะไรผิดพลาดไปโดยที่ไม่จำกัดความคิดของเขาแต่กลับเป็นการสอนให้เขารู้จักคิด หรือใช้เหตุผลในการตัดสินใจก่อนทำอะไร และหากเกิดความผิดพลาดก็พร้อมที่จะอยู่เคียงข้างๆเขาเสมอ

EQ เป็นความฉลาดด้านอารมณ์
ต้องควบคุมหรือระงับอารมณ์ของตัวเองให้ได้ เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกด้านอารมณ์ ซึ่งการพัฒนาทักษะด้าน EQ จะช่วยให้ลดอารมณ์ที่ฉุนเฉียว เก็บอารมณ์ได้ดีขึ้น เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่น มีความเห็นอกเห็นใจ ให้กำลังใจผู้อื่นได้ รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรา มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา พร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆอยู่เสมอ มีความกระตืนรือร้นต่องานที่ได้รับหมอบหมาย ไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เกิดขึ้นภายใต้แรงกดดันต่าง ๆ และซึ่งเป็นสิ่งที่เด็กยุคใหม่ควรมีการพัฒนา EQ ให้สามารถควบคุมอารมณ์ของตัวเองให้ดีในทุกสถานการณ์ที่เข้ามา ก็จะทำให้เขาเติบโตขึ้นมาเป็นที่รักของคนรอบข้าง และเป็นที่ยอมรับในสังคม

EQ ต้องวัดเมื่อไร ?
1. เมื่อต้องการทราบศักยภาพของตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาการอยู่ร่วมกับผู้อื่น
2. เมื่อต้องทดสอบว่า EQ อยู่ในระดับไหน สามารถแก้ปัญหาร่วมกับผู้อื่นหรือไม่ เช่น พ่อแม่ เพื่อน ครู
3. เมื่อมีความผิดปกติทางพฤติกรรมหรืออารมณ์ เช่น ก้าวร้าว เข้ากับคนอื่นไม่ได้ ไม่มีความอดทน เห็นแก่ตัว ไม่รู้จักแบ่งปัน ทำงานเป็นทีมไม่ได้ ซึมเศร้า และไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต

กิจกรรมเสริมสร้าง EQ ลูกน้อย
1. ให้ลูกมีอิสระทางด้านความคิดที่แสดงความเป็นตัวเอง ผ่านการทำในสิ่งที่ชอบ เช่น ดูการ์ตูน ฟังเพลง เพื่อช่วยกระตุ้นให้มีทักษะการคิดที่สร้างสรรค์ และสามารถถ่ายทอดอารมณ์ หรือความรู้สึกโดยไม่มีการปิดกั้น
2. สอนให้เรียนรู้พฤติกรรมในการใช้ชีวิตประจำวัน ว่าสิ่งไหนควรทำ หรือไม่ควรทำ เพื่อให้เขาได้เรียนรู้ในการปรับตัวกับสภาพแวดล้อมรอบตัว ให้สามารถรับข้อเสียของตัวเองได้ และสามารถปรับปรุงตามข้อผิดพลาดของตัวเองได้ ซึ่งคุณพ่อคุณแม่การยอมรับผิด เพื่อให้ตัวเองได้รู้จักข้อเสียของตัวเอง ว่าเป็นพฤติกรรมที่ควรทำหรือไม่ เพื่อให้เราสามารถมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง
3. การเล่านิทานให้ลูกฟังบ่อยๆ โดยการเล่านิทานจะช่วยกระตุ้นจินตนาการของลูกให้เห็นเป็นภาพ เพื่อช่วยให้ลูกได้รับรู้ความรู้ใหม่ๆที่สอดแทรกอยู่ในนิทาน ซึ่งจะเสริมสร้างพัฒนาการที่ดีให้กับลูก และเป็นการสร้างความใกล้ชิดให้กับครอบครัวได้อีกด้วย
4. การออกกำลังกาย เป็นการช่วยทำให้ระบบหมุนเวียนโลหิตทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้เขามีสมาธิมากยิ่งขึ้น เช่น การเดิน วิ่ง กระโดด

IQ เป็นความสามารถทางสติปัญญา
โดยจะมีมาตั้งแต่แรกเกิด ซึ่งจะขึ้นอยู่กับพันธุกรรมหรือสิ่งแวดล้อมตั้งแต่ตั้งครรภ์จนถึงหลังคลอด ซึ่งช่วงหลังคลอดเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่ลูกน้อยต้องปรับตัวให้กับสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวเองที่มีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งครอบครัวจะต้องสอนให้ลูกตระหนักอยู่เสมอว่าสิ่งไหนที่ควรปฏิบัติตามหรือสิ่งไหนที่ไม่ควรปฏิบัติตาม เพื่อให้เขาสามารถเรียนรู้ คิด ตัดสินใจ และแก้ปัญหาได้อย่างมีเหตุผล

ระดับค่า IQ ของลูกน้อยที่พ่อแม่ ต้องใส่ใจ
  • 90 – 109 เป็นค่า IQ ที่ปกติ
  • 80 – 89 เป็นค่า IQ เป็นค่าที่ต่ำกว่าปกติเล็กน้อย คือ สามารถเรียนรู้ได้ปกติ แต่อาจช้ากว่าเล็กน้อยในเกือบทุกด้าน โดยเฉพาะด้านวิชาการ
  • 70 – 79 เป็นค่า IQ ที่ต่ำผิดปกติ คือ มีความบกพร่องทางสติปัญญา


กิจกรรมเพิ่มพัฒนาการด้าน IQ ของลูกน้อย
1.การต่อบล็อกไม้ จะช่วยฝึกทักษะกระบวนการคิดในการวางแผน และไหวพริบในการแก้ปัญหา เพื่อให้เขาสามารถโฟกัสกับสิ่งที่ต้องทำให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายได้
2.เกมจับคู่ เป็นการฝึกให้สังเกตลักษณะของรูปทรงสิ่งของหรือสีสันต่างๆ เพื่อให้เขาสามารถแยกแยะถึงความแตกต่างของสิ่งของได้อย่างคล่องแคล่ว
3.การระบายสี เป็นการฝึกให้ลูกน้อยได้ทำตามจินตนาการของตัวเอง โดยที่ไม่จำกัดความคิดของเขา เพื่อให้เขาได้กล้าที่จะคิด หรือแสดงออก ผ่านจากผลงานของเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

IQ และ EQ อะไรสำคัญกว่ากัน ต่อพัฒนาการของลูกน้อย ?
Q เป็นความฉลาดทางเชาว์ปัญญา ซึ่งแต่ละบุคคลมีติดตัวมาตั้งแต่กำเนิด และอาจมีระดับไม่เท่ากับ ซึ่งสามารถวัดและประเมินออกมาเป็นตัวเลขที่แน่นอนได้ ส่วน EQ เป็นความฉลาดทางอารมณ์ซึ่งสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้ โดยไม่สามารถวัดและประเมินออกมาเป็นค่าที่แน่นอนได้


เพราะฉะนั้น ควรนำลูกน้อยมาตรวจประเมินพัฒนาการให้ครบรอบด้าน เพื่อช่วยให้เติบโตเป็นผู้ใหญ่ ที่ฉลาดคิด ฉลาดพูด และกล้าที่จะเผชิญหน้ากับทุกปัญหาที่เข้ามาอย่างมีสติ
สอบถามรายละเอียด 
ศูนย์กุมารเวช อาคาร 3 ชั้น 2

โรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4

โทร.02-514-4141 ต่อ 3220 - 3221

Line : @Paolochokchai4