HEALTH SCREENING CENTER ศูนย์รวมการตรวจสุขภาพค้นหาทุกรอยโรค
โรงพยาบาลเปาโลโชคชัย4
10-เม.ย.-2567
HEALTH SCREENING CENTER
ศูนย์รวมการตรวจสุขภาพค้นหาทุกรอยโรค
พร้อมรับการส่งต่อรักษาโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
การตรวจสุขภาพเป็นเรื่องสำคัญกับทุกช่วงวัย เพราะใน 1 ปีเราควรตรวจสุขภาพ 1 ครั้ง เพื่อวางแผนการใช้ชีวิตได้ โดยไม่ต้องกังวลถึงโรคต่างๆ ซึ่งโรงพยาบาลเปาโล โชคชัย 4 เปิดให้บริการคลินิก ศูนย์ตรวจสุขภาพที่ตอบโจทย์ในทุกวัย และพร้อมนำเทคโนโลยีต่างๆ เข้ามาช่วยในการตรวจประเมินร่างกาย รวมไปถึงมีระบบการส่งต่อรักษา หากมีผลตรวจที่ผิดปกติโดยทีมแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์ในทุกสาขาของแต่ละโรค


เทคโนโลยีที่ล้ำสมัย พร้อมรองรับการตรวจโรคแบบเจาะลึก
เช่น เครื่องตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI , เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ CT Scan 128 Slice, รวมไปถึงการตรวจแบบเจาะลึกเฉพาะทางไม่ว่าจะเป็นการตรวจ Ultrasound, X-Ray, Echo, EST


แพทย์ผู้เชี่ยวชาญมากประสบการณ์ 
พร้อมให้คำปรึกษาวางแผนการตรวจสุขภาพ และปัญหาสุขภาพในทุกโรคที่กังวลโปรแกรมตรวจสุขภาพที่หลากหลาย :
ตรวจสุขภาพทั่วไป, ตรวจสุขภาพเฉพาะกลุ่ม, ตรวจก่อนเข้าทำงาน, ตรวจก่อนเดินทาง , ตรวจสุขภาพเพื่อป้องกัน ฯลฯ
ระบบการส่งต่อรักษากรณีพบความผิดปกติ
แพทย์จะแนะนำแนวทางการรักษาและประสานงานส่งต่อผู้ป่วยไปตามรอยโรคที่ตรวจเจอ โดยทางโรงพยาบาลเปาโลโชคชัย 4 มีแพทย์ทุกสาขาวิชา ไม่ว่าจะเป็น โรคมะเร็ง โรคทางนรีเวช โรคทางอายุรกรรม โรคทางศัลยกรรม และ กระดูกและข้อ ฯลฯ ที่พร้อมรองรับในทุกโรคที่ตรวจเจอ