-
เทคนิคพัฒนา IQ & EQ เพื่อพัฒนาการลูกน้อย

IQ หรือ ความฉลาดทางเชาวน์ปัญญา และ EQ หรือ ความฉลาดทางอารมณ์ เป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้ลูกน้อยมีพัฒนาการที่ดีเต็มศักยภาพที่ควรเป็น คุณพ่อและคุณแม่จึงควรใส่ใจและหาทางส่งเสริมตั้งแต่ลูกยังเล็กๆ