-
สร้างภูมิคุ้มกันด้วยวัคซีนไข้หวัดใหญ่

องค์การอนามัยโลก (WHO) แนะนำให้ทุกคนฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่เป็นประจำทุกปี เพื่อช่วยลดความรุนแรงจากการป่วยและการเสียชีวิตจากภาวะแทรกซ้อน และช่วยลดการแพร่กระจายโรค

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพบริษัท AIA โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือกรมธรรม์ประกันสุขภาพบริษัท AIA โปรแกรมฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ 4 สายพันธุ์