-

แพทย์หญิงวิมพ์วิภา เดียวสุทธิชาติ

สาขาประสาทและน้ำวุ้นตา

วุฒิบัตร

แพทย์สาขาจักษุ
วัน เวลา
เสาร์ 14:00 - 19:00