แพทย์หญิงวริศรา ศิริจรุญวงศ์

แพทย์ประจำอายุรกรรมทางเดินอาหารและตับ

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมทางเดินอาหาร
วัน เวลา
เสาร์ 15:00 - 20:00