แพทย์หญิงปุณยนุช พิสิฐพยัต

แพทย์จักษุสาขากระจกตา

วุฒิบัตร

สาขาจักษุทั่วไป
วัน เวลา
อาทิตย์ 16:00 - 19:00