แพทย์หญิงปานหทัย ใยศิริ

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาจักษุต้อหิน
วัน เวลา
เสาร์ 09:00 - 12:00