-

แพทย์หญิงจุฬาลักษณ์ พงศ์รุจิกร

แพทย์ประจำสาขาอารุกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมไต
วัน เวลา
พุธ 17:00 - 19:00