-

นายแพทย์ ไพฑูรย์ ขจรวัชรา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมระบบประสาท
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17:00 - 19:00

นายแพทย์ไพฑูรย์ ขจรวัชรา

แพทย์สาขาอายุรกรรมไต

วุฒิบัตร

อายุรกรรมทั่วไป
วัน เวลา
พฤหัสบดี 17:00 - 19:00