นายแพทย์ไชยวัฒน์ อู่ตะเภา

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาอายุรกรรมไต
วัน เวลา
เสาร์ 10:00 - 12:00