-

นายแพทย์วงศกร ลิ่มบุตร

แพทย์ประจำสาขาสูตินรีเวชทั่วไป

วุฒิบัตร

ศูนย์สุขภาพสตรี│WOMEN CENTER
วัน เวลา
อาทิตย์ 13:00 - 20:00