-

นายแพทย์พิชิต วีระวุฒิพล

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะ
วัน เวลา
เสาร์ 15:00 - 17:00
title