นายแพทย์พรประสิทธิ์ วานิชโชว์กิจ

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมทั่วไป
วัน เวลา
title