นายแพทย์ธัญญทัต ผดุงเกียรติสกุล

แพทย์ประจำสาขาจักษุทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาจักษุทั่วไป
วัน เวลา
ศุกร์ 16:00 - 19:00