นายแพทย์ตระการ ไชยวานิช

แพทย์ประจำสาขาศัลยกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

ศัลยกรรมหลอดเลือด
วัน เวลา
ศุกร์ 09:00 - 12:00
title