นายแพทย์ณัฐพล จงสุขวรากุล

แพทย์ประจำสาขาอายุรกรรมทั่วไป

วุฒิบัตร

สาขาจิตเวชทั่วไป
วัน เวลา
อังคาร 16:00 - 20:00
พุธ 16:00 - 20:00