ลูกของคุณแข็งแรงจริงหรือเปล่า
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
20-ส.ค.-2564

การตรวจสุขภาพของเด็กสำคัญอย่างไร!!

       เนื่องจากข้อมูลการสำรวจของกรมอนามัย ปี 2550 เทียบกับการสำรวจในปี 2546 และ 2547 พบว่าเด็กไทยช่วงอายุ 1-5 ปีมีน้ำหนักน้อยกว่าเกณฑ์และเตี้ยเพิ่มขึ้น

เด็กที่มีน้ำหนักตัวน้อยมักมีปัญหาขาดสารอาหารและพลังงานโดยเฉพาะวิตามินเอและธาตุเหล็ก นอกจากปัญหาด้านการเจริญเติบโตแล้ว ยังส่งผลต่อความบกพร่องของพัฒนาการด้านต่างๆ เช่น สติปัญญา มีปัญหาพฤติกรรม ภูมิคุ้มกันของร่างกายต่ำลง จนก่อให้เกิดความเจ็บป่วย

          การดูแลสุขภาพของเด็กตั้งแต่เล็กจนโต แต่ละช่วงวัย มีความสำคัญ ซับซ้อน อาศัยองค์ประกอบหลาย ด้าน ในการดูแล เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ ตามศักยภาพสูงสุดของเด็กแต่ละคน การเฝ้าระวัง คัดกรอง การให้คำแนะนำล่วงหน้า การดูแลแบบองค์รวม จะทำให้เด็กที่มีปัญหาสุขภาพได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที ลดปัญหาภาวะแทรกซ้อนที่จะตามมาได้


การตรวจสุขภาพของเด็กเริ่มตรวจสุขภาพได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ และควรตรวจบ่อยแค่ไหน?
การตรวจสุขภาพเริ่มตั้งแต่แรกเกิด วัยทารก ปฐมวัย วัยเรียน วัยรุ่น
อย่างน้อยช่วงละ 1 ครั้งในแต่ละช่วงวัย ทั้งนี้ขึ้นกับแต่ละบุคคลด้วย หากพบความผิดปกติอาจมีการนัดตรวจติดตามเพิ่มเติมภายใต้การดูแลของกุมารแพทย์


สิ่งที่เด็กควรตรวจ ในแต่ละช่วงวัยมีอะไรบ้าง
Infancy (6-12 เดือน) ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียด ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัดรอบศีรษะ ติดตามพัฒนาการ คัดกรองภาวะโลหิตจาง
Early childhood (1-4ปี) ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียด ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัความดันโลหิต ติดตามพัฒนาการ คัดกรองภาวะโลหิตจาง ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจประเมินการมองเห็น ตรวจประเมินการได้ยิน คัดกรองความเสี่ยงต่อการสัมผัสวัณโรคและสารตะกั่ว

Middle childhood (5-10 ปี) ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียด ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัความดันโลหิตติดตามพัฒนาการ คัดกรองภาวะโลหิตจาง ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจประเมินการมองเห็น ตรวจประเมินการได้ยิน คัดกรองความเสี่ยงต่อการสัมผัสวัณโรคและสารตะกั่ว

Adolescence (11-18 ปี) ตรวจร่างกายตามระบบอย่างละเอียด ชั่งน้ำหนักวัดส่วนสูง วัความดันโลหิตติดตามพัฒนาการ
คัดกรองภาวะโลหิตจาง ตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน ตรวจสายตา คัดกรองในวัยรุ่นที่มีความเสี่ยงของโรค เช่น วัณโรค ไขมันในเลือดสูง เบาหวาน ตรวจหาโรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์
Special case ตรวจคัดกรองในเด็กอ้วน เช่น ตรวจไขมัน ตรวจเบาหวาน

ก่อนวันที่จะเข้ารับการตรวจสุขภาพเด็ก ๆ ควรเตรียมตัวอย่างไรบ้าง
เด็ก ๆ ที่จะมาตรวจสุขภาพ หากต้องมีการเจาะเลือดตรวจระดับไขมัน เบาหวาน แนะนำให้งดอาหารก่อนตรวจอย่างน้อย 8 ชั่วโมง หากมาตรวจสุขภาพตามช่วงวัย สามารถใช้ชีวิตปกติ
แนะนำให้นำสมุดวัคซีนมาด้วย เพื่อตรวจสอบวัคซีนว่าครบหรือไม่


แนะนำโปรแกรมตรวจสุขภาพ หรือฝากอะไรสำหรับพ่อแม่หรือเด็ก ๆ ที่จะมาตรวจสุขภาพ
การตรวจสุขภาพมีความสำคัญ เพื่อจะได้ให้การวินิจฉัยและการรักษาได้อย่างทันท่วงทีป้องกันปัญหาที่ตามมา เช่นปัญหาด้านการเจริญเติบโต พัฒนาการ พฤติกรรม นอกจากการตรวจสุขภาพแล้ว ผู้ปกครองสามารถสอบถามปัญหากับกุมารแพทย์ พร้อมทั้งขอคำแนะนำในการเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการตามช่วงวัย การระมัดระวังอุบัติเหตุตามช่วงวัยได้
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ โทร.02-363-2000
Line ID : @paolosamutprakarn