พัฒนาการให้เด็กเก่งรอบด้าน
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
16-พ.ย.-2564
พัฒนาเด็กให้เก่งรอบด้าน

เด็กทุกคนเกิดมาพร้อมความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน พ่อแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้หลายๆด้านและส่งเสริมเพื่อค้นหาด้านที่เด็กถนัดจนพัฒนาเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก เน้นให้เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาทักษะของตนเองมากกว่าเน้นที่ผลสำเร็จ


ทฤษฎีพหุปัญญา กล่าวว่า “ สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านและมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นด้านไหน และแต่ละด้านผสมผสานกันแสดงออกมาเป็นความสามารถเรื่องใด ซึ่งตรงนี้จะกลายเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน” ความฉลาดทั้ง 8 ด้านตามทฤษฎีพหุปัญญา คิดค้นขึ้นโดย Dr. Howard Gardner ในปี คศ. 1983 แนวคิดของเขาคือ เด็กที่ฝึกคูณเลข หรือ คณิตศาสตร์ ได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่จำเป็นว่าจะฉลาดกว่าคนที่คิดเลขไม่ค่อยได้ เด็กคนที่สองอาจเก่งในด้านอื่นกว่าก็ได้

8 ด้านประกอบด้วย
1. ความฉลาดด้านภาษา (Linguistic Intelligence) มีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด เลือกใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้เหมาะที่จะทำงาน กวี พิธีกร นักการทูต เป็นต้น
2. ความฉลาดด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Mathematical Intelligence) มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิด วิเคราะห์ เป็นเหตุเป็นผล ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะทำงานด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ นักวิจัย วิศวกร นักบัญชี โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น
3. ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence) มีความสามารถด้านศิลปะ การคิดเป็นภาพ การเห็นรายละเอียด การใช้สี การสร้างสรรค์งานต่างๆ ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะกับงานสถาปนิก วิศวกร วาดรูป ออกแบบ ช่างภาพ เป็นต้น
4. ความฉลาดด้านดนตรี (Musical Intelligence) จะมีความสามารถด้านดนตรี เสียง จังหวะ การร้องเพลง ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะทำงาน ร้องเพลง นักดนตรี นักแต่งเพลง เป็นต้น
5. ความฉลาดด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence) มีความสามารถด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย การกีฬา การแสดง การเต้นรำ
6. ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence) มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีศิลปะในการจัดการปัญหาและเข้าใจผู้อื่น ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะกับงาน ประชาสัมพันธ์ นักการเมือง นักการตลาด นักธุรกิจ เป็นต้น
7. ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence) เข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมตนเอง นักคิด นักปราชญ์ นักจิตวิทยา เป็นต้น
8. ความฉลาดด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence) มีความสามารถด้านธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อมรอบตัว สนใจสัตว์ และชอบเลี้ยงสัตว์ ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะกับงานด้านชีววิทยา วิทยาศาสตร์ เกษตรกรรม ธรณีวิทยา อนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น

สิ่งที่พ่อแม่ควรทำ
• เมื่อลูกยังเล็กเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัย คือ พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและพัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้ ความถนัดด้านต่าง ๆ
• ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย เพราะร่างกายที่แข็งแรงเป็นรากฐานที่สำคัญ ทำให้สมองมีพลังงานทำงานเต็มศักยภาพ หลักใหญ่คือ อาหาร ออกกำลังกาย(การเล่น) นอนหลับให้เพียงพอ
• สอนเด็กให้คิดเป็น ทำเป็น คิดแบบเป็นเหตุผลตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ คิดเป็นระบบ คิดแบบสร้างสรรค์
• ยอมรับว่าเด็กแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน บางคนถนัดบางด้าน บางคนถนัดหลายด้าน บางคนไม่ถนัดด้านไหนเลยแต่เป็นเด็กดี ช่วยเหลือทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ พ่อแม่ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้านที่ชอบ ที่ถนัดเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เด็กรู้สึกดีกับตนเองและมีความสุขในการเรียนรู้
• ความเก่งมีหลายด้าน พ่อแม่จึงไม่ควรส่งเสริมด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
• สร้างนิสัยรักการเรียนรู้ รักการอ่าน เด็กฉลาดบางครั้งก็ไม่สามารถคิดอะไรเองได้ทั้งหมด ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอด ซึ่งการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญของการได้มาของข้อมูล

สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2209-2201
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดี ๆ ได้ที่