-
พัฒนาการให้เด็กเก่งรอบด้าน
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
13-มิ.ย.-2567
พัฒนาการให้เด็กเก่งรอบด้าน
เด็กแต่ละคน เกิดมาพร้อมความสามารถและความถนัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ควรเปิดโอกาสให้ลูกได้เรียนรู้และสัมผัสกับประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน เพื่อส่งเสริมให้พวกเขาได้ค้นพบด้านที่ถนัดจนพัฒนาเป็นความสามารถเฉพาะตัวของเด็ก โดยเน้นให้ “เด็กเรียนรู้อย่างมีความสุขและพัฒนาทักษะของตนเอง” ให้ได้มากที่สุด มากกว่าจะไปเน้นที่ผลสำเร็จ

ทฤษฎีพหุปัญญา กับความฉลาด 8 ด้าน
ตามทฤษฎีพหุปัญญา ซึ่งคิดค้นโดย Dr. Howard Gardner ในปี คศ. 1983 ได้กล่าวไว้ว่า

“สติปัญญาของมนุษย์มีหลายด้านและมีความสำคัญเท่าเทียมกัน ขึ้นอยู่กับว่าใครจะโดดเด่นด้านไหน และแต่ละด้านผสมผสานกันแสดงออกมาเป็นความสามารถเรื่องใด ซึ่งตรงนี้จะกลายเป็นลักษณะเฉพาะตัวของแต่ละคน”

ทั้งอาจจะยกตัวอย่างให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นว่า… “เด็กที่ฝึกคูณเลขหรือเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ได้อย่างคล่องแคล่ว ไม่จำเป็นจะต้องฉลาดกว่าคนที่คิดเลขไม่ค่อยได้ เพราะเด็กคนอื่นๆ อาจเก่งกว่าหรือโดดเด่นในด้านอื่นๆ ซึ่งสำคัญไม่แพ้กัน”

ความฉลาด 8 ด้านของเด็กๆ ประกอบด้วย
1. ความฉลาดด้านภาษา (Linguistic Intelligence)
มีความสามารถในการใช้ภาษา ทั้งการอ่าน การเขียน การพูด เลือกใช้ภาษาในการสื่อสารได้อย่างเหมาะสม ผู้ที่มีความสามารถด้านนี้เหมาะที่จะเป็นนักเขียน นักพูด กวี พิธีกร หรือนักการทูต เป็นต้น

2. ความฉลาดด้านคณิตศาสตร์หรือการใช้เหตุผลเชิงตรรกะ (Logical Mathematical Intelligence)
มีความสามารถด้านคณิตศาสตร์ การคิด วิเคราะห์ เป็นเหตุเป็นผล ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์ นักวิจัย วิศวกร นักบัญชี โปรแกรมเมอร์ เป็นต้น

3. ความฉลาดด้านมิติสัมพันธ์ (Spatial Intelligence)
มีความสามารถด้านศิลปะ การคิดเป็นภาพ การเห็นรายละเอียด การใช้สี การสร้างสรรค์งานต่างๆ ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะเป็นสถาปนิก วิศวกร จิตรกร นักออกแบบ ช่างภาพ เป็นต้น

4. ความฉลาดด้านดนตรี (Musical Intelligence)
มีความสามารถด้านดนตรี เสียง จังหวะ การร้องเพลง ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะเป็นศิลปิน นักร้อง นักดนตรี นักแต่งเพลง เป็นต้น

5. ความฉลาดด้านร่างกายและการเคลื่อนไหว (Bodily-Kinesthetic Intelligence)
มีความสามารถด้านการเคลื่อนไหวร่างกาย ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะเป็นนักกีฬา นักแสดง นักเต้นรำ เป็นต้น

6. ความฉลาดด้านมนุษยสัมพันธ์ (Interpersonal Intelligence)
มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีศิลปะในการจัดการปัญหาและเข้าใจผู้อื่น ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะเป็นนักประชาสัมพันธ์ นักการเมือง นักการตลาด นักธุรกิจ เป็นต้น

7. ความฉลาดด้านการเข้าใจตนเอง (Intrapersonal Intelligence)
เข้าใจความรู้สึกและพฤติกรรมตนเอง ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะเป็นนักคิด นักปราชญ์ นักจิตวิทยา เป็นต้น

8. ความฉลาดด้านความเข้าใจธรรมชาติ (Naturalist Intelligence)
มีความสามารถด้านธรรมชาติ รักสิ่งแวดล้อมรอบตัว สนใจสัตว์ และชอบเลี้ยงสัตว์ผู้ที่มีความฉลาดด้านนี้เหมาะที่จะเป็นนักชีววิทยา นักวิทยาศาสตร์ นักการเกษตร นักธรณีวิทยา นักอนุรักษ์ธรรมชาติ เป็นต้น

สิ่งที่พ่อแม่ทำได้เพื่อส่งเสริมพัฒนาการที่นำไปสู่ความฉลาดรอบด้านของเด็กๆ
เด็กๆ จะมีพัฒนาการที่ดีได้เต็มศักยภาพ ด้วยการส่งเสริมทั้งด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต และการเรียนรู้รอบด้าน โดยคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองสามารถทำได้ ดังนี้
● เมื่อลูกยังเล็ก ควรเลี้ยงดูและส่งเสริมพัฒนาการให้สมวัย คือ พัฒนาการด้านภาษา พัฒนาการด้านสังคมและการช่วยเหลือตนเอง พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่ เพื่อเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้และสร้างความถนัดด้านต่างๆ ต่อไป
● ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย เพราะร่างกายที่แข็งแรงเป็นรากฐานที่สำคัญ ทำให้สมองมีพลังงาน ทำงานได้เต็มศักยภาพ หลักใหญ่คือ ได้กินอาหารที่มีประโยชน์ มีการออกกำลังกาย (การเล่น) การนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอ
● สอนเด็กให้คิดเป็น ทำเป็น คิดแบบเป็นเหตุผลตามกระบวนการวิทยาศาสตร์ คิดเป็นระบบ คิดแบบสร้างสรรค์
● ยอมรับว่าเด็กแต่ละคนมีความถนัดที่แตกต่างกัน บางคนถนัดบางด้าน บางคนถนัดหลายด้าน บางคนไม่ถนัดด้านไหนเลยแต่เป็นเด็กดี ช่วยเหลือ ทำประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ พ่อแม่ควรส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กเรียนรู้ด้านที่ชอบที่ถนัด เพื่อส่งเสริมให้เด็กมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ทำให้เด็กรู้สึกดีกับตนเองและมีความสุขในการเรียนรู้
● ความเก่งมีหลายด้าน พ่อแม่จึงไม่ควรส่งเสริมด้านใดด้านหนึ่งเพียงด้านเดียว
● สร้างนิสัยรักการเรียนรู้ รักการอ่าน เด็กฉลาดบางครั้งก็ไม่สามารถคิดอะไรเองได้ทั้งหมด ต้องมีการหาข้อมูลเพิ่มพูนความรู้อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการอ่านเป็นพื้นฐานสำคัญ-ของการได้ข้อมูลและส่งเสริมความรู้รอบด้าน

หากคุณพ่อคุณแม่เข้าใจและช่วยส่งเสริม หรือพาบุตรหลานเข้าสู่ “กระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับวัย” ซึ่งอาจปรึกษาแพทย์หรือผู้รู้ เพื่อตรวจเช็ก กระตุ้น และเปิดโอกาสให้เด็กได้สัมผัสการเรียนรู้ที่ดีและหลากหลาย ก็ย่อมสร้างประสบการณ์ให้เด็กๆ ได้พัฒนาตนเองให้ก้าวหน้าไปอีกระดับหนึ่ง


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม

แผนก กุมารเวชกรรม อาคาร 1 ชั้น 2
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ
โทร 02-363-2000 ต่อ 2209-2210
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn