-
ตรวจประเมินสุขภาพก่อนร่างกายแสดงอาการ
โรงพยาบาลเปาโลสมุทรปราการ
04-ต.ค.-2565

ตรวจประเมินสุขภาพก่อนร่างกายแสดงอาการ

แม้ปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ที่โภชนาการที่ดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่ควรละเลย เพราะเป็นการประเมินภาวะสุขภาพร่างกายก่อนเกิดแสดงอาการของโรคจนยากต่อการรักษา ซึ่งปัจจุบันการแพทย์มีความก้าวหน้าจนสามารถตรวจได้ก่อนโรคลุกลาม หากพบความผิดปกติทำให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำถึงแนวทางการรักษาทันท่วงทีได้ตั้งแต่ระยะแรก ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายจากความรุนแรงในอนาคต 

พร้อมให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพรายบุคคล

- หลากหลายโปรแกรมทางเลือกที่ตอบโจทย์ในความต้องการ
- ให้บริการโดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว 
- มั่นใจถึงคุณภาพมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัยที่แม่นยำ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาล เปาโลสมุทรปราการ
จะให้ผู้รับบริการได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสม โดยทีมที่มีความเชี่ยวชาญในการให้คำแนะนำ เพราะปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการดำเนินชีวิต , ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต , ประวัติพันธุกรรม หรือแม้กระทั่งปัจจัยความเสี่ยงจากการทำงานที่อาจทำให้เกิดโรค จึงมีการจัดโปรแกรมที่ตอบโจทย์กับความต้องการสำหรับทุกคนเมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพ แพทย์ยังสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผ่านการฉีดวัคซีนที่เหมาะสมรายบุคคล หรือรับคำแนะนำเรื่องยา อาหารเสริมจึงถือเป็นการประเมินร่างกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีและมีประสิทธิภาพในระยะยาว

มั่นใจในระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการ N Health เพื่อสุขภาพคุณ 
ด้วยระบบมาตรฐานต่างๆ ตั้งแต่การบ่งชี้ผู้ป่วยรายบุคคล มาตรการทวนสอบและรายงานผลตรวจทางห้องปฏิบัติการ N Health ในเครือข่ายของกลุ่มโรงพยาบาล BDMS ที่ผ่านการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพตามมาตรฐานของเทคนิคการแพทย์ เพื่อความแม่นยำภายใต้ระบบที่ผ่านการกำกับประเมิน รวมถึงการบริหารและป้องกันความเสี่ยง โดยความร่วมมือของทีมแพทย์และทีมสหวิชาชีพที่ร่วมดูแล


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล สมุทรปราการ 
โทร.02-363-2000 ต่อ 2310-2312
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆได้ที่

Facebook : Paolo Hospital Samutprakarn
Line official account : Paolo Hospital Samutprakarn