ตรวจสุขภาพ
06-พ.ค.-2561

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรม ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถันภายใต้มาตรฐานเครื่องมือ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและครบวงจร

— Paolo Hospital

ให้บริการตรวจสุขภาพในหลายโปรแกรม ที่ออกแบบขึ้นอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้เหมาะสมกับในแต่ละบุคคล ทั้งเพศ อายุ และปัจจัยเสี่ยงในด้านต่างๆ และพันธุกรรม ภายใต้มาตรฐานเครื่องมือ ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ทันสมัยและครบวงจร จึงทำให้ผู้มาใช้บริการมั่นใจได้ในความถูกต้อง และความรวดเร็วของการรายงานผล และยังเพียบพร้อมด้วยความเป็นที่หนึ่ง ของการใส่ใจในบริการทุกขั้นตอนจากแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ด้วยบริการที่อบอุ่น เป็นกันเอง ด้วยบรรยากาศของการตรวจสุขภาพ ที่เน้นความหรูหรา สะดวก สบาย ประกอบกับการบริการอันหลากหลาย เช่น Internet cafe จึงทำให้คุณรู้สึกผ่อนคลาย และแยกเป็นสัดส่วนเฉพาะจากการตรวจผู้ป่วยทั่วไป


การตรวจสุขภาพมีความจำเป็นสำหรับทุกคนหรือไม่ เพราะอะไร?

ร่างกายคนเรานั้นเปรียบเสมือนรถยนต์ ที่จะต้องเข้าศูนย์บริการเมื่อครบกำหนดทุกๆ 5,000 -10,000 กิโลเมตร  เพื่อปรับแต่ง และตรวจเช็คสภาพรถ ว่ามีสิ่งใดชำรุดสึกหรอ ต้องซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอะไหล่ ร่างกายคนเราก็เช่นเดียวกัน ควรจะพบแทพย์เพื่อตรวจสภาพของร่างกายเป็นระยะ ๆ ก่อนที่จะเจ็บป่วยเกินกว่าจะแก้ไข  หากมีอายุมากขึ้นจำเป็นต้องให้ความสำคัญในการตรวจสุขภาพเป็นประจำ  รายการตรวจที่ละเอียดขึ้น หรือในกรณีทีมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง หรือมีโรคหัวใจ  จำเป็นอย่างมากที่ต้องตรวจบ่อยขึ้นและลงรายละเอียดมากขึ้นตามคำแนะนำของแพทย์ ปัจจุบันนี้ความเจริญก้าวหน้าของวิทยาการทางการแพทย์ในการค้นหาโรค และปัจจัยเสี่ยงต่างๆ แต่เพราะความเร่งรีบในชีวิตและคิดไปว่าตนเองนั้นแข็งแรง ไม่เป็นไร จึงทำให้เกิดความประมาทในชีวิต เช่น ยังคงดื่มเหล้า  สูบบุหรี่ รับประทานอาหารที่เป็นโทษต่อสุขภาพ ซึ่งนำไปสู่โรคในที่สุด โรคเหล่านี้อาจนำไปสู่โรคที่รุนแรงยิ่งขึ้น จากสถิติองค์การอนามัยโลก พ.ศ.2551 มี ยอดผู้เสียชีวิต 57 ล้านคน ปรากฏว่า 36 ล้านคน หรือ 63% เกิดจากโรคที่ไม่ติดต่อ เรียงลำดับความอันตราย ดังนี้
 • โรคหลอดเลือดหัวใจ (มีอัตราการเสียชีวิต 48% หรือ 28 ล้านคน)
 • โรคมะเร็ง (มีอัตราการเสียชีวิต 21% หรือ 6 ล้านคน)
 • โรคระบบหายใจเรื้อรัง (มีอัตราการเสียชีวิต 12% หรือ2 ล้านคน)
 • โรคเบาหวาน (ที่เป็นสาเหตุโดยตรง 5% หรือ 3 ล้านคน)
 • โรคสมองเสื่อม และโรคอื่นๆ เป็นต้น

Doctor & Team | แนะนำแพทย์-ทีมผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

โทร. 02-2717000 ต่อ 11300

Paolo Hospital

นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
(Facility Management and Safety : FMS)

          โรงพยาบาลเปาโล รังสิต มีความตระหนักว่าระบบอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทั้งต่อผู้มารับบริการ ผู้ที่เข้ามาติดต่อกับโรงพยาบาล และต่อบุคลากรของโรงพยาบาล ดังนั้นจึงกำหนดนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อใช้เป็นแนวทางการดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ดังนี้

 1. กำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงานภายใต้แผนงานที่กำหนดไว้ เน้นการจัดการเชิงรุกทุกพื้นที่ของทางโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของผู้รับบริการ บุคลากรและผู้กี่ยวข้อง
 2.  การดำเนินการของคณะกรรมการให้ดำเนินการตามกฎหมายและข้อกำหนดตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 3.  กำหนดให้ทุกหน่วยงานมีการค้นหาและประเมินความเสี่ยงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลอย่างน้อง 1 ครั้ง ต่อ ปี( FMS Risk Assessment/ แล้วนำความเสี่ยงที่พบมาวิเคราะห์ จัดลำดับความสำคัญและนำมากำหนดเป็นแผนปฏิบัติงาน มีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
 4.  โรงพยาบาลจัดให้มีการสำรวจทุกพื้นที่ในโรงพยาบาลโดยคณะกรรมการทุกเดือน เพื่อค้นหาความเสี่ยงและดำเนินการป้องกันแก้ไข รวมถึงวางแผนการอบรมให้ความรู้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
 5.  โรงพยาบาลสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมควบคุมและป้องกันอันตราย ที่อาจส่งผลต่อสุขภาพทั้งต่อบุคลากรและผู้รับบริการ
 6.  โรงพยาบาลสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกท่านมีส่วนในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
 7.  ผู้บริหารทุกระดับกำกับดูแลบุคลากรในหน่วยงานและติดตามการปฏิบัติตามนโยบายอย่างสม่ำเสมอ
 8.  บุคลากรทุกท่านในโรงพยาบาลรวมทั้งบุคลากรบริษัทคู่สัญญา ปฏิบัติตามนโยบายและแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
 9.  โรงพยาบาลจัดให้มีการติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิพลในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
โทร 0-2577-8111 ต่อ 2 หรือ 1772
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่

Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต

เพิ่มเพื่อน