06-พ.ค.-2561

ศูนย์กุมารเวช


          ศูนย์กุมารเวช โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน ให้บริการทางการแพทย์สำหรับทารกแรกเกิดจนถึงวัยรุ่นแบบครบวงจร ด้วยบริการตรวจวินิจฉัยและรักษาพยาบาลผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคทั่วไป ผู้ป่วยเด็กกลุ่มโรคเฉพาะทาง รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยเด็กประเภทผู้ป่วยใน ที่จำเป็นต้องได้รับการรักษาพยาบาล พร้อมทั้งการดูแลอย่างใกล้ชิด โดยทีมกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญหลากสาขา พร้อมทั้งทีมพยาบาลและเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านกุมารเวช ที่ได้รับการฝึกอบรมและมีประสบการณ์เฉพาะทางโดยตรงสำหรับการดูแลสุขภาพ

ด้วยการบริการด้านต่าง ๆ ที่ครอบคลุมในกระบวนการรักษา ตลอดจนการให้คำแนะนำและคำปรึกษา ทั้งในด้านการดูแลสร้างเสริมสุขภาพ การส่งเสริมพัฒนาการในด้านร่างกายและจิตใจ ไปจนถึงการป้องกันโรคที่ถูกต้องและเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย ทั้งหมดนี้เพื่อให้คนสำคัญของคุณเติบโตอย่างมีคุณภาพและศักยภาพในสังคม เพราะเราเชื่อว่าสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ คือจุดเริ่มต้นที่สำคัญ ศูนย์กุมารเวชจึงจำแนกการบริการออกเป็นด้านต่าง ๆ หลากสาขา เพื่อรองรับการให้บริการทั้งโรคทั่วไปและโรคเฉพาะทาง

picture1

ศูนย์พัฒนาการเด็ก (Developmental-Behavioral Pediatrics Center)

ให้ บริการด้านการแนะนำและการอบรมเลี้ยงดูที่ถูกต้องเหมาะสมกับวัยและพัฒนาการ ทั้งร่างกายและจิตใจ  และให้การดูแลปัญหาด้านพัฒนาการและพฤติกรรมต่างๆ โดยแพทย์พัฒนาการเด็กและทีมงานเฉพาะทาง ซึ่งประกอบไปด้วย

 • กุมารแพทย์ด้านพัฒนาการและพฤติกรรมเด็ก
 • นักอรรถวจีบำบัด
 • นักกิจกรรมบำบัด
 • นักกายภาพ
 • นักจิตวิทยาคลินิก
 • พยาบาลกระตุ้นพัฒนาการ

 picture3-3


ให้บริการ รับปรึกษาปัญหาพัฒนาการและปัญหาพฤติกรรมในเด็ก ตั้งแต่อายุแรกเกิด – 15 ปี ได้แก่


 1. การดูแลรักษาเด็กที่มีปัญหา
  • พัฒนาการล่าช้าแบบรอบด้าน
  • พัฒนาการในเด็กคลอดก่อนกำหนด
  • ปัญหาการเจริญเติบโต เช่น เด็กตัวเตี้ย
  • พัฒนาการทางภาษาล่าช้า
  • โรคซน สมาธิสั้น
  • กลุ่มอาการออทิสซึม
  • ภาวะบกพร่องทางสติปัญญา
  • ความบกพร่องของทักษะการเขียน
  • พฤติกรรมก้าวร้าวในเด็ก
  • พฤติกรรมรังแกผู้อื่น
  • โรคสมองพิการ
 1. การกระตุ้นพัฒนาการเด็ก
  • คัดกรองและประเมินพัฒนาการเด็ก
  • ให้การส่งเสริม บำบัด ฟื้นฟู เด็กที่มีปัญหาพัฒนาการล่าช้า และมีความต้องการพิเศษ
  • ช่วยเหลือดูแลเด็กที่มีปัญหาการดูดกลืน
  • ให้คำปรึกษาครอบครัว