การตรวจอัลตร้าซาวด์ Ultrasound ช่องท้อง

เป็นการตรวจวินิจด้วยคลื่นความถี่สูงนำมาใช้ประโยชน์ในการตรวจอวัยวะต่างๆของร่างกายข้อบ่งชี้ในการตรวจ