ภาวะลองโควิด Long COVID

เมื่อหายป่วยจากโควิด-19 ยังมีอาการหลงเหลือ (Long COVID) เป็นอาการที่ควรเฝ้าระวัง