ห้องพักผู้ป่วย Deluxe
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
ตึก A ชั้น 3 3,000.00 630.00 1,900.00 1,200.00 6,730.00