นพ.สร ตันสุธัญลักษณ์ Sora Tonsuthanluck, M.D.

เฉพาะทาง สาขาออร์โธปิดิกส์

วุฒิบัตร

แพทย์ศาสตร์บัณฑิต จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วัน เวลา
วัน เวลา