บริการดูแลผู้สูงอายุ
16-ก.ค.-2561
ตอบโจทย์เพื่อดูแลสุขภาพผู้ป่วยสูงอายุ
จากสภาวการณ์ปัจจุบันที่กำลังก้าวไปสู่สังคมผู้สูงอายุ Aging Society กว่า 50% ของผู้เข้ารับบริการของโรงพยาบาลเปาโล เกษตร เป็นกลุ่มผู้สูงอายุเช่นเดียวกัน โรงพยาบาลจึงจัดบริการเพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุตามความต้องการที่แตกต่างกัน

พักฟื้น เพื่อฟื้นฟู อีกทางเลือกที่เราพร้อมดูแล การดูแลผู้ป่วยสูงอายุต้องใส่ใจในรายละเอียดเพราะมีระดับสุขภาพและความต้องการการช่วยเหลือที่ต่างกันในกลุ่มที่ต้องการพักฟื้นฟูร่างกาย โรงพยาบาลมีบริการที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ป่วยสูงอายุและครอบครัว ด้วยบริการห้องพักดูแลผู้ป่วยสูงอายุด้วยความพร้อมของทีมสหวิชาชีพที่สามารถมั่นใจในคุณภาพได้ ด้วยมาตรฐานการแพทย์ของโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำ

บริการดูแลระยะสั้นรายวัน Short Term 
เนื่องจากครอบครัวหรือผู้ดูแลอาจจะติดภารกิจ จากการทำงานหรือในช่วงเทศกาลต่างๆ ที่ต้องเดินทาง  จึงมีบริการรับดูแลกลุ่มผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคไต โรคหัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ต้องได้รับโภชนาการอาหารและการรับประทานยาตรงตามเวลาและการช่วยเหลือในกิจวัตรประจำวันที่จะช่วยลดความกังวลของครอบครัวที่ไม่สะดวกต่อการดูแลที่บ้าน

กลุ่มที่ต้องดูแลต่อเนื่อง Care Plan
สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มที่ผ่านจากอาการรุนแรงของโรคบางชนิดที่ต้องพักฟื้นต่อเนื่องหากกลับไปบ้านอาจเกิดภาวะสุขภาพเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ พลัก ตก หกล้ม หรือกลุ่มที่เพิ่งเข้ารับการผ่าตัดรักษา อาทิ ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า ข้อสะโพก ผ่าตัดหัวใจ ที่อาจมีอาการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาหากดูแลไม่ทันท่วงทีซึ่งครอบครัวผู้ดูแลอาจไม่สะดวกสำหรับการดูแลอย่างใกล้ชิดในช่วงพักฟื้นร่างกาย โรงพยาบาลมีทีมสหสาขาที่พร้อมให้การดูแลใกล้ชิดประสานงานอย่างต่อเนื่องระหว่างแผนก ซึ่งจะสามารถช่วยให้ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วเมื่อได้รับการดูแลที่ถูกต้องจากผู้ที่มีความชำนาญ ทั้งนี้เมื่ออาการดีขึ้นก็สามารถกลับบ้านได้

สะดวก รวดเร็วพร้อมให้บริการทางการแพทย์ถึงบ้าน Service Care To Home
ทักษะความเชี่ยวชาญ โดยทีมพยาบาลวิชาชีพที่มีประสบการณ์ตรง ระบบการรองรับและส่งต่อที่พร้อมกรณีฉุกเฉิน สำหรับครอบครัวที่มีผู้ป่วยสูงอายุในบางรายเมื่อกลับจากโรงพยาบาลยังมีความจำเป็นที่ต้องได้รับการรักษาพยาบาลซึ่งอาจมีอุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น สายสวนปัสสาวะ สายให้อาหารทางสายยาง ติดตัวกลับบ้านและต้องได้รับการเปลี่ยนสายทำหัตถการต่างๆ ต่อเนื่อง ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหากได้รับการดูแลที่ไม่ถูกวิธี จึงจัดบริการเพื่ออำนวยความสะดวกถึงบ้าน ทำให้ไม่ต้องเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและต้องมารอคิวที่โรงพยาบาล เพราะครอบครัวอาจไม่มีเวลาพามาโรงพยาบาลบ่อยครั้ง จึงมีบริการนอกสถานที่รองรับ

  • ผู้สูงอายุที่ให้อาหารทางสายยาง
  • ผู้สุงอายุที่เจาะคอ ดูดเสมหะ
  • ผู้สูงอายที่มีปัญหาเรื่องแผลเรื้อรัง

ด้วยการให้บริการหัถตการถึงบ้าน อาทิ ปรับเปลี่ยนสาย เช่นสายอาหารเหลว สายสวนปัสสาวะ ทำความสะอาดแผลเรื้อรัง รวมทั้งเจาะเลือดส่งตรวจห้องปฏิบัติการ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ครอบครัวที่ไม่สะดวกพาผู้ป่วยเข้ามาโรงพยาบาล ซึ่งทีมพยาบาลวิชาชีพที่ให้บริการจะมีการบันทึกข้อมูลสุขภาพประจำตัวรายบุคคลสำหรับใช้ในการติดตามประเมินสภาพร่างกายเบื้องต้น พร้อมให้คำแนะนำเรื่องยาประจำตัวที่ต้องรับประทานต่อเนื่อง รวมถึงดูแลอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ที่ผู้ป่วยใช้ประจำและสิ่งแวดล้อมของผู้ป่วย เพื่อเป็นบันทึกรายงานภาวะสุขภาพแก่ครอบครัว มีมาตรฐานที่คำนึงถึงความปลอดภัยของคนไข้เป็นสำคัญ


คลินิกอายุรกรรม โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง โทร. 02 818 9000