วัคซีนของลูกน้อยแต่ละช่วงเดือน
โรงพยาบาลเปาโลพระประแดง
15-ธ.ค.-2564
เพื่อสุขภาพที่ดี และเสริมสร้างเกราะป้องกันให้ลูกน้อย กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดการสร้างภูมิคุ้มกันโรคของเด็กแรกเกิดแบ่งตามช่วงวัย ดังนี้

อายุ วัคซีนหลัก วัคซีนเสริม
แรกเกิด
 • วัคซีนป้องกันวัณโรค บีซีจี (BCG)
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี เข็มที่ 1 (HBV 1)
1 เดือน
 • วัคซีนป้องกันตับอักเสบ บี เข็มที่ 2 (HBV 2)
2 เดือน
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน
ชนิดทั้งเซลล์ เข็มที่ 1 (DTwP-HB1)
 • วัคซีนโปลิโอ ชนิดกิน ครั้งที่ 1
(OPV 1 หรือ IPV 1)
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน
ชนิดไร้เซลล์ เข็มที่ 1 (DTaP 1)
 • วัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด เข็ม 1 (IPV 1)
 • วัคซีนป้องกันเชื้อ เข็ม 1 influenza type B (Hib 1)
 • วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต เข็ม 1 (PCV 1)
 • วัคซีนโรต้า เข็ม 1 (Rota 1)
4 เดือน
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน
ชนิดทั้งเซลล์ เข็มที่ 2 (DTwP-HB2)
 • วัคซีนโปลิโอ ชนิดกิน ครั้งที่ 2(OPV 1 หรือ IPV 1)
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรนชนิดไร้เซลล์ เข็มที่ 2 (DTaP 2)
 • วัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด เข็ม 2 (IPV 2)
 • วัคซีนป้องกันเชื้อ เข็ม 2 influenza type B (Hib 2)
 • วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัสชนิดคอนจูเกต เข็ม 2 (PCV 2) วัคซีนโรต้า เข็ม 2 (Rota 2)
6 เดือน
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน
ชนิดทั้งเซลล์ เข็มที่ 3 (DTwP-HB3)
 • วัคซีนโปลิโอ ชนิดกิน ครั้งที่ 3 (OPV 3)
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน
ชนิดไร้เซลล์ เข็มที่ 3 (DTaP 3)
 • วัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด เข็ม 3 (IPV 3)
 • วัคซีนป้องกันเชื้อ เข็ม 3 influenza type B (Hib 3)
 • วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส
ชนิดคอนจูเกต เข็ม 3 (PCV 3)
 • วัคซีนโรต้า เข็ม 3 (Rota 3)
 • วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่
  • ให้ปีละครั้งช่วงอายุ 6 เดือน – 18 ปี
  • เน้นช่วงอายุ 6 – 24 เดือน ปีแรกฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 4 สัปดาห์
9 -12
เดือน
 • วัคซีนป้องกันหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม เข็มที่ 1 (MMR 1)
 • วัคซีนไข้สมองอักเสบ เจ อี (Live JE) เข็มที่ 1 และ 2
9 - 18 เดือน
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจ อี เข็มที่ 1 และ 2 (ฉีดห่างกัน 1-4 สัปดาห์) (MBV JE 1, JE 2 หรือ Live JE 1)
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจ อี เข็มที่  1 (Live JE 1) เริ่มฉีดเข็มแรกที่อายุ 9-12 เดือน และเข็มที่ 2 อีก 3-12 เดือนต่อมา
12 -18
เดือน
 • วัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบ เอ (HAV) ให้ 2 ครั้ง ห่างกัน 6-12 เดือน
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ครั้งที่ 1 (VZV 1) หรือ วัคซีนรวมหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม, อีสุกอีใส เข็ม 1 (MMRV 1)
 • วัคซีนป้องกันเชื้อนิวโมคอคคัส ชนิด คอนจูเกต เข็ม 4 (PCV 4)
18 เดือน
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรนชนิดทั้งเซลล์ กระตุ้น ครั้งที่ 1(DTwP กระตุ้น 1)(OPV กระตุ้น 1)
 • วัคซีนโปลิโอ ชนิดกินกระตุ้น ครั้งที่ 1
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรนชนิดไร้เซลล์ กระตุ้น เข็มที่ 1  (DTaP กระตุ้น 1)วัคซีนป้องกันเชื้อ เข็ม 4 H. influenza type B  (Hib 4)
 • วัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด เข็มที่ 4 (IPV 4)
2 - 2.5 ปี
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจ อี เข็มที่ 3 (MBV JE 3 หรือ Live JE 2)
 • วัคซีนป้องกันไข้สมองอักเสบ เจ อี เข็ม 2
(JE 2)
2.5 ปี
 • วัคซีนป้องกันหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม เข็มที่ 2 (MMR 2)
4  ปี
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน ชนิดทั้งเซลล์ กระตุ้น เข็มที่ 2 (DTwP กระตุ้น 2)
 • วัคซีนโปลิโอ ชนิดกิน กระตุ้น ครั้งที่ 2 (OPV กระตุ้น 2)
 • วัคซีนป้องกันคอตีบ, บาดทะยัก, ไอกรน ชนิดไร้เซลล์ กระตุ้น เข็มที่ 2(DTaP กระตุ้น 2)
 • วัคซีนโปลิโอ ชนิดฉีด เข็มที่ 5 (IPV 5)
 • วัคซีนป้องกันโรคอีสุกอีใส ครั้งที่ 2 (VZV 2) หรือ วัคซีนรวมหัด, หัดเยอรมัน, คางทูม, อีสุกอีใส เข็ม 2(MMRV 2)


คลินิกเด็ก 24 ชม. โรงพยาบาลเปาโล พระประแดง
โทร.02 818 9000 ต่อ  113