Vela Sook Senior Smart Village ดูแลผู้สูงอายุ
26-ก.พ.-2562
   Velasook Senior Smart Village โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน รับดูแลผู้สูงอายุ รับดูแลผู้สูงอายุระยะสั้น (Day Care) และระยะยาว (Long term care) สำหรับผู้สูงอายุที่ต้องการมาพักเพื่อฟื้นฟูร่างกาย รวมทั้งผู้สูงอายุที่สุขภาพแข็งแรงมาพักอาศัย พร้อมทำกิจกรรมฟื้นฟูสมรรถภาพด้านร่างกาย และจิตใจพร้อมด้วยกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ มีความสุข เพิ่มระดับความสามารถ ยกระดับคุณภาพชีวิต ลดภาวะพึ่งพา รวมถึงช่วยแบ่งเบาความกังวลใจของลูกหลาน ที่ต้องไปทำงานไม่มีเวลาดูแล
 SEVICE บริการของเรา
 
 คุณภาพ และมาตรฐานการดูแล
  Velasook Senior Smart Village ถูกออกแบบเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้สูงอายุโดยเฉพาะ ภายใต้มาตรฐานทางสิ่งแวดล้อม (Elderly Friendly Environment) และมาตรฐานด้านบุคลากรที่ร่วมรับผิดชอบโดยตรง เพื่อลดภาวะการพลัดตกหกล้ม มีบุคลากรทางการแพทย์คอยดูแลอย่างใกล้ชิด อาทิ พยาบาลเฉพาะทางด้านผู้สูงอายุ หรือผู้มีความรู้เฉพาะทางด้านเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ, นักกายภาพบำบัด, นักกิจกรรมบำบัด เภสัชกร ร่วมเป็นทีมที่ปรึกษา ทำงานประสานกับคลินิกเฉพาะทางอื่นๆ ในกรณีผู้สูงอายุที่มีโรคประจำตัว หรืออยู่ในขั้นตอนการรักษาโรคบางชนิด พร้อมให้คำปรึกษาและแนะนำเกี่ยวกับการดูแล โดยมีการบันทึก ตรวจคัดกรอง และประเมินติดตามผลการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่อง

 เตรียมความพร้อมรับ “เวลาสุข”
1. ประเมินค้านร่างกาย : ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ (โรค / ความบกพร่อง, ภาวะโภชนาการ, การมองเห็น / การได้ยิน, ควบคุมการขับถ่าย, การใช้ยาต่างๆ)
2. ประเมินด้านจิตใจ : ตรวจสุภาพภาวะจิตใจผู้สูงอายุเบื้องต้น (สมรรถภาพทางสมอง, ความรู้คิด, ภาวะสับสน, กาวะซึมเศร้า)
3. ประเมินความสามารถ : กิจวัตรประจำวันพื้นฐาน อาทิ การเคลื่อนย้ายตัวเอง, การทรงตัว, การเคลื่อนที่ๆมีความเสี่ยงต่อการพลัดตกหกล้ม หรือไม่
4. ประเมินด้านสังคม : ทำความเข้าใจสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ การเข้าสังคม ความเป็นอยู่ของครอบครัว รวมถึงผู้ดูแล

 
ทีมแพทย์

 
รรยากาศภายในStandard Room

Deluxe Room

VIP Room

บทความที่เกี่ยวข้อง

+ เครื่องดื่มที่เหมาะกับผู้สูงอายุ ผู้สูงอายุ จำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์ของเครื่องดื่มนั้นๆ มากกว่ารสชาติ หรือความชอบของผู้ดื่มเพียงอย่างเดียว 
+ 9 เรื่องความปลอดภัยที่ต้องระวัง…เมื่อมีผู้สูงวัยในบ้าน  ผู้สูงวัยในบ้าน เรายิ่งต้องเพิ่มความปลอดภัยให้มากขึ้น เพราะไม่อยากให้ปู่ย่า ตายายของเราเกิดอันตรายใดๆ ขึ้น
+10 สาเหตุของอุบัติเหตุในผู้สูงอายุ ที่ลูกหลานควรรู้
 
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไปจะมีความเสี่ยงจะเพิ่มสูงขึ้นตามอายุ และปัญหาที่พบบ่อยของผู้สูงอายุที่ได้รับอุบัติเหตุ

อ่านต่อบทความผู้สูงอายุทั้งหมด


วิดีโอที่เกี่ยวข้อง 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Velasook Senior Smart Village
โรงพยาบาลเปาโล พหลโยธิน Tel : 0-2271-7000 ต่อ 40498
หรือ พว.ลำพวน วิชัยรัตน์ โทร.081-6557275, พว.สมฤพร ภิญญาคง โทร.08-1647-3185