โปรแกรมตรวจ All You Can Check
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
08-พ.ย.-2565 ถึง 31-มี.ค.-2566
โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check

เมื่อการตรวจสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญ เราควรเริ่มต้นจากการตรวจอะไรก่อนดี  ? การตรวจร่างกายทั่วไป วัดความดันโลหิต ชีพจร ตรวจระดับน้ำตาลและไขมันในเลือด เอกซเรย์ปอด ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็ง อัลตร้าซาวด์ช่องท้อง เป็นต้น และปรึกษาแพทย์หากพบความผิดปกติ เข้ารับการรักษาหลังการตรวจ เพื่อหาแนวทางป้องกันและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิต 


(โปรดอ่านเงื่อนไขการตรวจก่อนเข้ารับบริการ)

โปรแกรมตรวจสุขภาพ All You Can Check


26 รายการ
36 รายการ36 รายการ
สำหรับ ชาย - หญิงสำหรับชายสำหรับหญิง
ตรวจร่างกายและปรึกษาแพทย์  เงื่อนไขเข้ารับบริการ
5 รายการ5 รายการ5 รายการ
ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์ Physical Examination เฉพาะครั้งแรก
///
วัดความดันโลหิต ชีพจร  Blood Pressure , Vital signs
ไม่จำกัด ///
ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง Weight & Hight  ไม่จำกัด ///
ตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย  BMI
ไม่จำกัด ///
ตรวจประเมินระดับการมองเห็น VA  ไม่จำกัด ///
รายการตรวจทางห้องปฎิบัติการพื้นฐาน
 12 รายการ14 รายการ14 รายการ
ตรวจความสมบูรณ์ของเลือด CBC ไม่จำจัด///
ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด Fasting Blood Sugar 
ไม่จำกัด 
///
ตรวจระดับน้ำตาลสะสมในเลือด HbA1C 
ไม่จำกัด 

//
ตรวจระดับไขมันในเลือด Cholesterol 
ไม่จำกัด 
///
ตรวจระดับไขมันในเลือด Triglyceride  
ไม่จำกัด 
///
ตรวจระดับไขมันในเลือด HDL  
ไม่จำกัด 
///
ตรวจระดับไขมันในเลือด LDL  
ไม่จำกัด 
///
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGOT (AST)  
ไม่จำกัด 
/
/
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ SGPT (ALT)  
ไม่จำกัด 
/
/
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ ALP (Alkaline Phosphatase)  
ไม่จำกัด 

//
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต B.U.N  
ไม่จำกัด 
/
/
/
ตรวจหน้าที่การทำงานของไต Creatinine  
ไม่จำกัด 
/
/
/
ตรวจหากรดยูริคในเลือด Uric Acid  
ไม่จำกัด 
///
ตรวจปัสสาวะ Urine Examination  
ไม่จำกัด 
///
รายการตรวจทางห้องปฏิบัติการเจาะลึก

5 รายการ9 รายการ9 รายการ
ตรวจหาเชื้อและภูมิไวรัสตับอักเสบ บี HBs Ag
ไม่จำกัด 
///
ตรวจหาภูมิไวรัสตับอักเสบ บี Anti HBs
ไม่จำกัด 
///
ตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ Alpha-Fetoprotine
ไม่จำกัด 
///
ตรวจหามะเร็งลำไส้ CEA 
ไม่จำกัด  ///
ตรวจหาเชื้อ H.Pylori ในกระเพาะอาหาร H.Pylori 
1 ครั้งต่อปี
///
ตรวจไทรอยด์ TSH 1 ครั้งต่อปี

//
ตรวจไทรอยด์ FT4 1 ครั้งต่อปี

//
ตรวจไทรอยด์ FT3 1 ครั้งต่อปี

//
ตรวจหามะเร็งต่อมลูกหมาก สำหรับสุภาพบุรุษ PSA  1 ครั้งต่อปี

/
ตรวจหามะเร็งรังไข่ สำหรับสุภาพสตรี CA125 1 ครั้งต่อปี


/
รายการตรวจเอกซเรย์เครื่องมือพิเศษ

3 รายการ5 รายการ5 รายการ
เอกซเรย์ปอด Chest X-ray ไม่จำกัด
///
ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ EKG ไม่จำกัด
///
ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน สำหรับสุภาพบุรุษ Ultrasound Upper Abdomen ไม่จำกัด
/

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง 1 ส่วน สำหรับสุภาพสตรี Ultrasound Pelvis ไม่จำกัด
/

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องทั้งหมด Ultrasound Whole Abdomen ไม่จำกัด

//
ตรวจเอกซเรย์ข้อเข่า (ซ้าย-ขวา) X-ray Both knees : AP,Lateral ไม่จำกัด

//
ตรวจเอกซเรย์กระดูกสันหลัง X-ray Spine ไม่จำกัด

//
รายการตรวจโรคเฉพาะทางเจาะลึก

เลือกได้ 1 รายการเลือกได้ 3 รายการเลือกได้ 3 รายการ
ตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ Elastography Fatty Liver 1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจเลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย EST 1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง ECHO 1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจการแข็งตัวของหลอดเลือดแดง ABI 1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ตรวจภายในและมะเร็งปากมดลูก สำหรับสุภาพสตรี Thin Prep 1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ

เลือกตรวจ
ตรวจมะเร็งเต้านม สำหรับสุภาพสตรี Digital Mammogram  1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ

เลือกตรวจ
ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูก 2 ส่วน Bone Dentistry 2 Part 1 ครั้งต่อปี
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
เลือกตรวจ
ราคา   6,990 บาท   9,990 บาท9,990 บาท
สิทธิพิเศษเพิ่มเติม
26 รายการ สำหรับชาย- หญิง36 รายการ สำหรับชาย36 รายการ สำหรับหญิง
1บัตรกำนัลสำหรับใช้บริการร้าน Black Canyon ณ โรงพยาบาล 100 บาท200 บาท
200 บาท
2บริการบัตรสมาชิกส่วนลดรักษาพยาบาล อายุบัตร 1 ปี Paolo Member Card Sliver Card  Gold Card  Gold Card
3ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร LAVITA
เลือกได้ 1 ผลิตภัณฑ์
เลือกได้ 1 ผลิตภัณฑ์ 
เลือกได้ 1 ผลิตภัณฑ์ 
4บริการ Telemedicine ปรึกษาแพทย์ผ่านระบบออนไลน์ Telemedicine 1 ครั้งต่อปีโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
5คูปองส่วนลดค่าห้องพักกรณีเข้ารับการรักษาเป็นผู้ป่วยใน 1 คืน (ไม่รวม ICU) Free Room Rate 1 ครั้งต่อปี  
โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
6บริการเรียกรถพยาบาลกรณีฉุกเฉินเมื่อมา Admit (ตามเงื่อนไขระยะทาง) Ambulance Service
โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย


เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. ราคารวมค่าแพทย์และค่าบริการในการตรวจครั้งแรกเท่านั้น กรณีตรวจครั้งที่2 เป็นต้นไปชำระค่าแพทย์ตามจริง
2. ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าแพทย์ที่ปรึกษาศูนย์เฉพาะทางอื่นๆ
3. กรณี พบความผิดปกติและต้องส่งรักษาต่อ ผู้เข้ารับบริการต้องชำระค่าบริการเพิ่มเติมตามจริง
4. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 – 31 มีนาคม 2566

5. ระยะเวลาการเข้ารับบริการครั้งแรก ภายในวันที่ 30 เมษายน 2566 และใช้บริการซ้ำได้ 1 ปี นับจากวันที่ใช้ครั้งแรก

6. กรณี เข้ารับบริการตรวจไม่จำกัดได้จะต้องพบความผิดปกติจากการตรวจครั้งแรก และมีการนัดติดตามอาการจากแพทย์แล้ว ตามเงื่อนไข ภายในระยะเวลา 1 ปี โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่หาก กรณี ผลการตรวจปกติในครั้งแรก และลูกค้ามีความประสงค์จะเข้ารับบริการตรวจสุขภาพในรายการตรวจไม่จำกัด (เฉพาะหมวด Lab เท่านั้น) จะต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของแพทย์ก่อนทุกครั้ง โดยมีอัตราค่าแพทย์และค่าบริการตามจริง
7. โปรแกรมดังกล่าวเป็นโปรแกรมเหมาจ่าย ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นได้ และไม่สามารถขอคืนเงินได้ทุกกรณี
8. โปรแกรมดังกล่าวต้องเข้ารับบริการตามสาขาที่เลือกซื้อเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนสาขาที่เข้ารับบริการได้
9. โปรแกรมดังกล่าว จำหน่ายที่โรงพยาบาลเปาโล 5 สาขา (รังสิต เกษตร โชคชัย 4 สมุทรปราการ พระประแดง)
10.รพ.ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


สอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
 โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
โทร. 02 1500 900
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

Line official account : Paolo Hospital Kaset

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
All You Can Check โปรแกรมตรวจสุขภาพ 26 รายการ (สำหรับชาย-หญิง) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 - +
All You Can Check โปรแกรมตรวจสุขภาพ 36 รายการ (สำหรับชาย) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 - +
All You Can Check โปรแกรมตรวจสุขภาพ 36 รายการ (สำหรับหญิง) ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันนี้ – 31 มีนาคม 2566 - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร