โปรแกรมตรวจสุขภาพ VALUE FOR LIFE PLUS
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร
18-ม.ค.-2567 ถึง 31-ธ.ค.-2567

VALUE FOR LIFE PLUS

วางแผนสุขภาพให้เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์ของการใช้ชีวิต

การเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพ
1. ควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง
2. หากพักผ่อนไม่เพียงพอจะทำให้ผลการตรวจคลาดเคลื่อน ไปโดยเฉพาะความดันโลหิต การเต้นของหัวใจ และอุณหภูมิของร่างกาย
3. งดอาหาร และเครื่องดื่ม อย่างน้อย 8-10 ชั่วโมงก่อนตรวจ (สามารถจิบน้ำเปล่าได้เล็กน้อย)
4. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 24 ชั่วโมง เนื่องจากยาและแอลกอฮอล์ อาจมีผลต่อการตรวจบางรายการ
5. หากมีโรคประจำตัว หรือประวัติสุขภาพด้านอื่นๆ ควรแจ้งให้แพทย์ หรือพยาบาลทราบก่อนการตรวจ
6. ควรสวมเสื้อผ้าที่สะดวกต่อการเจาะเลือดที่ข้อพับ แขน 


โปรดอ่านเงื่อนไขก่อนสั่งซื้อและเข้ารับบริการ

โปรแกรมตรวจสุขภาพ VALUE FOR LIFE PLUS

Silver ชาย-หญิง

Gold ชาย - หญิง

Gold Plus  ชาย 

Gold Plus  หญิง 

Platinum  ชาย 

Platinum  หญิง 

อายุไม่เกิน 30 ปี

อายุ 30 ปีขึ้นไป

อายุ 40 ปีขึ้นไป

อายุ 40 ปีขึ้นไป

อายุ 50 ปี ขึ้นไป

อายุ 50 ปี ขึ้นไป

รายการตรวจ

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
Physical Examinationวัดความดันโลหิต ชีพจร
Blood Pressure , Vital signsชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง
Weight & Hightตรวจประเมินระดับการมองเห็น
VAตรวจหาค่าดัชนีมวลกาย
BMIกรณีเลือกตรวจเพิ่มเติม 

ตรวจร่างกายทั่วไปโดยอายุรแพทย์
(ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้อง)พบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจภายในโดยสูตินรีแพทย์
PV.by Gynecologistพบแพทย์เฉพาะทาง ประเมินสุขภาพกระดูกและข้อ
Bone & Joint Consultingพบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพตาโดยจักษุแพทย์
Eye Examinationพบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจสุขภาพหัวใจ
Cardioพบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจโรคระบบทางเดินอาหารและตับ
GIพบแพทย์เฉพาะทาง ตรวจโดยศัลยแพทย์
Surgicalรายการตรวจห้องปฏิบัติการพื้นฐานตรวจความสมบูรณ์ของเลือด
CBCตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
Fasting Blood Sugarตรวจหาระดับน้ำตาลเฉลี่ยสะสมในเลือด
HbA1cตรวจระดับไขมันในเลือด
Cholesterolตรวจระดับไขมันในเลือด
Triglycerideตรวจระดับไขมันความหนาแน่นสูง
HDLตรวจระดับไขมันความหนาแน่นต่ำ
LDLตรวจการทำงานของตับ
Total Proteinตรวจการทำงานของตับ
Albuminตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Total Bilirubinตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Direct Bilirubinตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGOT (AST)ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
SGPT (ALT)ตรวจหน้าที่การทำงานของตับ
Alkaline Phosphataseตรวจหน้าที่การทำงานของไต
B.U.Nตรวจหน้าที่การทำงานของไต
Creatinineตรวจหากรดยูริคในเลือด
Uric Acidตรวจปัสสาวะ
Urine Examinationตรวจหาระดับแคลเซียมในเลือด
Calciumตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งลำไส้
CEAตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งตับ
AFPตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งต่อมลูกหมาก
PSAตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งรังไข่
CA125เครื่องมือตรวจเฉพาะทาง

เอกซเรย์ปอดด้วยฟิล์มใหญ่
Chest X-ray : (PA or AP 1Film)ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ
EKGตรวจจอประสาทตาด้วยเครื่องถ่ายภาพดิจิตอล
Fundusตรวจเอกซเรย์เข่า (ซ้าย,ขวา)
x-ray knee (Right-Left)ตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องทั้งหมด
Ultrasound Whole Abdomenรายการเลือกตรวจ

เลือกตรวจ
1 รายการ

เลือกตรวจ
1 รายการ

เลือกตรวจ
1 รายการ

เลือกตรวจ
2 รายการ

เลือกตรวจ
2 รายการ

ตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนบน
Ultrasound Upper Abdomenตรวจอัลตร้าซาวด์ช่องท้องส่วนล่าง
Ultrasound Lower Abdomenตรวจเอกซเรย์กระดูกหลัง
X-ray Spineตรวจความหนาแน่นของมวลกระดูก 3 ส่วน
Bone Mineral Density 3 Partตรวจหามะเร็งปากมดลูก
Thin Prepตรวจหามะเร็งเต้านมด้วยระบบดิจิตอล
Digital Mammogramตรวจสมรรถภาพหัวใจขณะออกกำลังกาย
Exercise Stress Testตรวจอัลตร้าซาวด์หัวใจด้วยความถี่สูง
Echo Cardiogramตรวจอัลตร้าซาวด์ภาวะไขมันเกาะตับ
Ultrasound Elastrography Fatty Liverตรวจคัดกรองมะเร็งปอด
CT Low Doseสิทธิพิเศษในโปรแกรม

ค่าบริการโรงพยาบาลผู้ป่วยนอก
Hospital Service Charge - OPDค่าสมุดผลตรวจสุขภาพ
Medical Check Up Reportคูปองบริการอาหารว่าง
Black Canyon

100.-200.-300.-300.-500.-500.-
ราคา (บาท)2,900.-5,900.-9,900.-9,900.-13,900.-13,900.-เงื่อนไขการเข้ารับบริการ

1. โปรแกรมดังกล่าวรวมค่าแพทย์และค่าบริการเรียบร้อยแล้ว
2. ระยะเวลาส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม – 31 ธันวาคม 2567
3. ระยะเวลาเข้ารับบริการตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568
4. กรณีพบความผิดปกติ จำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการตามจริง
5. โปรดระบุสาขาที่ต้องการเข้ารับบริการในขั้นตอนการสั่งซื้อ และไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสาขาได้
6. โปรแกรมดังกล่าวไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด สินค้าหรือบริการอื่นๆ ได้
7. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ รพ. กำหนดสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติม
ศูนย์ตรวจสุขภาพ  โรงพยาบาลเปาโล เกษตร 
โทร. 02 1500 900 ต่อ 5129
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
Line official account : Paolo Hospital Kaset
Line ID : @paolokaset

เลือก รายการหลัก จำนวน ราคา
โปรแกรมตรวจสุขภาพ VALUE FOR LIFE PLUS อายุไม่เกิน 30 ปี (Silver ชาย-หญิง) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ VALUE FOR LIFE PLUS อายุ 30 ปีขึ้นไป (Gold ชาย - หญิง) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ VALUE FOR LIFE PLUS อายุ 40 ปีขึ้นไป (Gold Plus ชาย ) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ VALUE FOR LIFE PLUS อายุ 40 ปีขึ้นไป (Gold Plus หญิง) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ VALUE FOR LIFE PLUS อายุ 50 ปี ขึ้นไป (Platinum ชาย) - +
โปรแกรมตรวจสุขภาพ VALUE FOR LIFE PLUS อายุ 50 ปี ขึ้นไป (Platinum หญิง) - +
โรงพยาบาลที่เข้ารับบริการ
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร