นพ.วิทวัส ทรัพย์ธนากร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.จิตรพรรณี บุญทองคง
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.จุฬาภรณ์ แสงวิจิตร
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์
พญ.ณัฐชฎา กนกพัชรกุล
โรงพยาบาลเปาโลเกษตร

จักษุแพทย์

นัดหมายแพทย์