ห้องผู้ป่วยหนัก ICU รวม
Building Room Classiflc Bed (THB) Food (THB) Nursing Care (THB) Service Charge (THB) Total (THB)
1,200.00 500.00 2,000.00 500.00 4,200.00