19-ส.ค.-2565
การเอกซเรย์ X-Ray คือการตรวยคัดกรองอวัยวะภายในทีมองไม่เห็นจากภายนอก