วิสัยทัศน์ | Vision


เราจะเป็นสถาบันการแพทย์ชั้นนำที่ได้รับความเชื่อมั่น และเป็นที่พึ่งทั้งจากบุคลากรของโรงพยาบาล ผู้ป่วยและครอบครัว ก่อให้เกิดการบอกต่อ

พันธกิจ | Mission


เราจะสร้างสังคมแห่งครอบครัวเปาโล รังสิต


1. ให้บริการรักษาพยาบาลด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ ดูแลผู้ป่วยและครอบครัวเสมือนบุคคลในครอบครัวเดียวกัน
2. ให้บริการศูนย์เช็คสุขภาพ ป้องกัน และสร้างเสริมสุขภาพเชิงรุก
3. มุ่งเน้นความปลอดภัยของผู้ป่วย โดยสร้างระบบพัฒนาคุณภาพการดูแลผู้ป่วย
4. บริหารทรัพยากรทางการแพทย์ด้วยความคุ้มค่า
5. บริหารทรัพยากรบุคคลทุกระดับด้วยความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล ให้เป็นองค์กรที่มีผู้ต้องการเข้ามาร่วมงานด้วย