ศูนย์ตรวจสุขภาพ
06-พ.ค.-2561
ตรวจประเมินสุขภาพก่อนร่างกายแสดงอาการ
แม้ปัจจัยหลักที่ทำให้ร่างกายมีความสมบูรณ์แข็งแรงอยู่ที่โภชนาการที่ดี การดำเนินชีวิตที่เหมาะสมและออกกำลังกายสม่ำเสมอ แต่ไม่ใช่ทุกคนจะสามารถทำได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ การตรวจสุขภาพจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่ไม่ควรละเลย เพราะเป็นการประเมินภาวะสุขภาพร่างกายก่อนเกิดแสดงอาการของโรคจนยากต่อการรักษา ซึ่งปัจจุบันการแพทย์มีความก้าวหน้าจนสามารถตรวจได้ก่อนโรคลุกลาม หากพบความผิดปกติทำให้แพทย์สามารถให้คำแนะนำถึงแนวทางการรักษาทันท่วงทีได้ตั้งแต่ระยะแรก ช่วยลดปัญหาค่าใช้จ่ายจากความรุนแรงในอนาคต
พร้อมให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพรายบุคคล
  •  หลากหลายโปรแกรมทางเลือกที่ตอบโจทย์ในความต้องการ
  •  ให้บริการโดยแพทย์ด้านเวชศาสตร์ครอบครัว
  •  มั่นใจถึงคุณภาพมาตรฐานการตรวจทางห้องปฏิบัติการและรังสีวินิจฉัยที่แม่นยำ
ศูนย์ตรวจสุขภาพ จะให้ผู้รับบริการได้รับคำแนะนำก่อนการตัดสินใจเลือกโปรแกรมการตรวจที่เหมาะสม เพราะปัจจัยเสี่ยงในการเกิดโรคของแต่ละคนแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมการดำเนินชีวิต, ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต, ประวัติพันธุกรรม หรือแม้กระทั่งปัจจัยความเสี่ยงจากการทำงานที่อาจทำให้เกิดโรค จึงมีการจัดโปรแกรมที่ตอบโจทย์กับความต้องการสำหรับทุกคน
  •  โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปี ตามช่วงอายุ
  •  โปรแกรมตรวจสุขภาพ Seasonal Promotion
  •  โปรแกรมตรวจสุขภาพเตรียมความพร้อมก่อนสมรส
  •  ตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน
  •  โปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนการเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
  •  โปรแกรมตรวจสุขภาพประจำปีแบบหมู่คณะ สำหรับกลุ่มลูกค้าองค์กร

เมื่อได้รับผลการตรวจสุขภาพ แพทย์ยังสามารถให้คำแนะนำเพิ่มเติมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกันผ่านการฉีดวัคซีนรายบุคคล หรือรับคำแนะนำเรื่องยา โภชนาการและการออกกำลังกายเสริม จึงถือเป็นการประเมินร่างกายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีในระยะยาว

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลเปาโล เกษตร โทร. 02 150 0900 ต่อ 5129