โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 162 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาหลัก ซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาล ได้แก่ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์ผิวหนัง แพทย์โสต-ศอ-นาสิก แพทย์ออโธปิดิกส์ และแพทย์วิสัญญี ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ส่วนสาขาพิเศษอื่นๆจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้เชิญมาร่วมให้บริการแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลจึงสามารถให้บริการทางการแพทย์ได้หลากหลายสาขา ยกเว้นโรคที่มีความรุนแรง หรือซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่นปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่าตัดหัวใจ การผสมเทียม การผ่าตัดสมองบางประเภทที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลจะส่งต่อเพื่อให้ได้ รับการรักษาที่เหมาะสมยังโรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิ หรือโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS รวมทั้งโรงพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วย
ความสามารถเฉพาะขององค์กร (core competency)
1.การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มโรคเรื้อรังทางด้านอายุรกรรม ได้แก่ โรคเบาหวาน ความดันโลหิต Chronic Kidney Disease
2.การดูแลรักษาผู้ป่วยกลุ่มเฉียบพลัน ระบบหัวใจและหลอดเลือด เช่น Acute MI , Acute Stroke
3.การผ่าตัด Cataract
4.การดูแลรักษาผู้ป่วยกุมารเวช
5.การดูแลรักษาผู้ป่วยสูติ-นรีเวช
6.การผ่าตัดข้อเข่าเทียม

สิ่งแวดล้อมด้านกายภาพที่สำคัญ
มีอาคาร 4 อาคาร
อาคาร A เป็นอาคารสูง 5 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 แผนก แม่บ้านนำส่ง / แผนกเภสัชกรรม / แผนกการเงินนอก
ชั้น 2 แผนกไตเทียม จำนวน 19 เตียง / แผนก EENT และศูนย์ตรวจสุขภาพ
ชั้น 3 Ward A3 รับผู้ป่วยใน จำนวน 7 เตียง /ห้องเด็กอ่อน
ชั้น 4 แผนกผู้ป่วยนอกสูติกรรม จำนวน 5 ห้อง / ห้องรอคลอด 1 ห้อง / ห้องคลอด 3 ห้อง
ชั้น 5 แผนกคอมพิวเตอร์

อาคาร B อาคารสูง 8 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 แผนกผู้ป่วยนอกอายุรกรรม จำนวน 14 ห้อง
ห้องตรวจโรคระบบทางเดินอาหาร 1 ห้อง
แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรม จำนวน 3 ห้อง
ห้องตรวจโรคระบบทางหัวใจ 1 ห้อง
ห้องตรวจโรคออร์โธปิดิกส์ 2 ห้อง
ศัลยกรรมฉุกเฉิน จำนวน 4 เตียง
ชั้น 2 Ward ผู้ป่วยวิกฤต จำนวน 12 เตียง/ ห้องผ่าตัด จำนวน 5 ห้อง /
แผนกบริการเทคนิคการแพทย์/ แผนกการเงินใน /ศูนย์ตรวจสุขภาพ
ชั้น 3-5 Ward ผู้ป่วยใน จำนวน Ward ละ 20 -22 เตียง
(B3 หอผู้ป่วยเด็ก /B4 หอผู้ป่วย อายุรกรรม/B5 หอผู้ป่วยศัลย์)
ชั้น 6 แผนกกายภาพบำบัด จำนวน 10 เตียง / หน่วยเครื่องมือแพทย์
ชั้น 7-8 Ward ผู้ป่วยใน จำนวน Ward ละ 20 -22 เตียง (ผู้ป่วยอายุรกรรม)

อาคาร C อาคารสูง 4 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 ศูนย์ทันตกรรม 10 ห้อง
ศูนย์สุขภาพเด็ก 5 ห้องตรวจ ห้องฉีดวัคซีน /
ห้อง Treatment พร้อมห้องยาเด็ก และการเงิน
ชั้น 2 ศูนย์ความงาม ห้อง Laser 1 ห้อง และห้องตรวจ 2 ห้อง.พร้อมห้องยา และการเงิน
ชั้น 3 ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ชั้น 4 ศูนย์พัฒนาคุณภาพ / ทีมพัฒนาธุรกิจ ทั้ง 3 อาคารมีทางเชื่อมต่อถึงกัน
- โรงพักขยะแยกจากตัวอาคาร อยู่ลานจอดรถ 1
- จัดห้องน้ำสำหรับผู้พิการ พร้อมราวจับ 2 แห่ง
- ลานจอดรถ จอดรอบตัวอาคารได้ประมาณ 120 คัน / มีลานนอกโรงพยาบาล (ลาน 1) เนื้อที่ 1 ไร่ จอด ได้ 70 คัน สำหรับผู้ป่วยที่ลานที่ 1 ในกรณีผู้รับบริการมากสามารถ ใช้ลานจอดรถ 2 โดยมีรถบริการ รับส่งตลอดเวลา ส่วนลาดจอดรถ 3 สำหรับเจ้าหน้าที่อยู่ภายนอก ร.พ มีรถบริการระหว่างเวลาทำงาน

อาคาร D อาคารสูง 4 ชั้น ประกอบด้วย
ชั้น 1 ห้องอาหารโรงพยาบาล / แผนกจัดซื้อ
ชั้น 2 แผนกพัสดุ
ชั้น 3 แผนกบัญชี –การเงิน
ชั้น 4 สำนักผู้อำนวยการ / สำนักงานฝ่ายการพยาบาล