“รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ”
โรงพยาบาลเปาโลถือได้ว่าเป็นต้นกำเนิด เป็นที่ฟูมฟักจิตวิญญาณแห่งแรกของแบรนด์เปาโล เป็นที่สั่งสม ประสบการณ์การเรียนรู้ต่างๆ ในการบริหารที่มีประสิทธิภาพของเครือโรงพยาบาลเปาโล ผมและครอบครัวโชคดี ที่มีโอกาส ได้สัมผัส ได้เติบโตร่วมกันมากับชาวเปาโล ทุกคน วันนี้ผมมีความมั่นใจและสามารถบอกได้เลยว่า บุคลากรของ โรงพยาบาลเปาโลทุกคน เรามีทั้งความภาคภูมิใจต่อการพัฒนาเติบโตขององค์กร มีทั้งความผูกพันต่อเพื่อน ร่วมงาน และผู้รับบริการอย่างลึกซึ้ง และไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งใด เราทุกคนมีความรักในงานและหน้าที่ของตนอย่างแท้จริง ผมมีความชื่นชมและภูมิใจในชาวเปาโล เป็นอย่างยิ่ง

มาถึงวันนี้ โรงพยาบาลเปาโล ได้ก้าวมาถึงจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญ คือการออกจากระบบประกันสังคมและมีจุดมุ่งหมาย คือการ ดูแลรักษาและบริการกลุ่มเป้าหมายคนไข้ทั่วไป และคนไข้ชาวต่างประเทศ ซึ่งเป็นการตัดสินใจปรับเปลี่ยนเพื่อให้ โรงพยาบาลที่มีศักยภาพแห่งนี้ สามารถพัฒนาเติบโตต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและมั่นคง ผมเชื่อว่าพวกเราชาวเปาโล จะร่วมมือกันพัฒนาองค์กรอย่างเร่งด่วนในทุกๆ ด้าน เช่น ด้านการแพทย์ ด้านระบบคุณภาพ และด้านการบริการ เป็นต้น

สุดท้ายนี้ ผมได้มีโอกาสอ่านแผนกลยุทธ์การพัฒนาองค์กรและแนวทางการทำงานร่วมกันที่เราเรียกว่า “Paolo Way” ที่ทาง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลและผู้บริหารได้ร่างขึ้น ยิ่งทำให้ผมมั่นใจว่า นี่จะเป็นการเป็นการตอกย้ำความชัดเจนในจุดยืนของการ เป็นHumanized Healthcare ของแบรนด์เปาโลให้แข็งแกร่งขึ้นอีก เป็นทั้งกลยุทธ์และวิธีที่เมื่อผนวกกับความสามารถของ บุคลากรในองค์กรแล้วนั้น ผมมั่นใจว่าจะสามารถนำพา องค์กรเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายนี้ได้อย่างราบรื่น และจะช่วยนำพา โรงพยาบาลเปาโล ไปสู่ความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ มั่นคงและอบอุ่น ได้อย่างแน่นอน
                                                                                                                                                                       รัก
                                                                                                                                                                      We Before Me

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร
เป็นโรงพยาบาลระดับทุติยภูมิ ขนาด 162 เตียง ให้บริการทางการแพทย์ โดยผู้เชี่ยวชาญทุกสาขาหลัก ซึ่งเป็นแพทย์ประจำโรงพยาบาล ได้แก่ สูตินรีแพทย์ ศัลยแพทย์ อายุรแพทย์ กุมารแพทย์ แพทย์ผิวหนัง แพทย์โสต-ศอ-นาสิก แพทย์ออโธปิดิกส์ และแพทย์วิสัญญี ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ส่วนสาขาพิเศษอื่นๆจะเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่ได้เชิญมาร่วมให้บริการแก่ผู้ป่วย โรงพยาบาลจึงสามารถให้บริการทางการแพทย์ได้หลากหลายสาขา ยกเว้นโรคที่มีความรุนแรง หรือซับซ้อน ต้องใช้เครื่องมือเฉพาะ ทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญพิเศษ เช่นปลูกถ่ายอวัยวะ การผ่าตัดหัวใจ การผสมเทียม การผ่าตัดสมองบางประเภทที่ต้องใช้เครื่องมือพิเศษ โรงพยาบาลจะส่งต่อเพื่อให้ได้ รับการรักษาที่เหมาะสมยังโรงพยาบาลระดับ ตติยภูมิ หรือโรงพยาบาลในเครือข่าย BDMS รวมทั้งโรงพยาบาลตามสิทธิผู้ป่วย