วิสัยทัศน์ | Vision

  • “โรงพยาบาลชั้นนำของไทยที่มุ่งเน้นไปยัง ประสบการณ์ที่ดีที่สุดของผู้ป่วย ร่วมกับ ผลการรักษาและนวัตกรรมที่โดดเด่น

พันธกิจ | Mission

  • “เพื่อให้ผู้ป่วยมีประสบการณ์การดูแลรักษาที่ แตกต่างในเชิงบวก โดยใช้กระบวนการดูแลรักษาที่เป็นเลิศผ่าน วิถีแห่งเปาโล พหลโยธิน 

ปรัชญา | Philosophy

  • รักษาอย่างเข้าถึง ดูแลอย่างเข้าใจ

นโยบายคุณภาพ

  • คํานึงถึงคุณภาพในทุกขั้นตอนปฏิบัติ