ทญ.ดร.กนกพร ไอรมณีรัตน์

ทันตกรรมจัดฟัน

วุฒิบัตร

.
วัน เวลา
พุธ 15:30 - 20:00
เสาร์ 13:00 - 18:00
ตารางออกตรวจ
พุธ    15:30 – 20:00 น. (สัปดาห์ที่ 1 และ 2)
เสาร์  13:00 – 15:30 น. (สัปดาห์ที่ 2 และ 4)