นพ. ปัญญา วงศ์จินดาพรรณ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

ศัลยแพทย์

นัดหมายแพทย์
นพ.ปกป้อง วงษ์วิจารณ์
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

ศัลยแพทย์ทั่วไป

นัดหมายแพทย์
รศ.พญ.วิไลรัตน์ โตวิริยะเวช
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต

ศัลยแพทย์เต้านม , ไทรอยด์ และต่อมพาราไทรอยด์

นัดหมายแพทย์