Low Dose CT scan ขั้นกว่าของการตรวจสุขภาพปอด
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
18-ส.ค.-2565
เช็กสุขภาพปอดด้วย Low Dose CT ต่างจาก X-Ray อย่างไร


Low Dose CT scan นั้นเป็นการตรวจปอดอย่างละเอียด โดยเป็นการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำกว่าการตรวจเอกซเรย์มาตรฐาน แต่ประมวลผลเป็นสามมิติ เข้าใจง่ายและชัดเจนกว่า ทำให้มองเห็นก้อนเนื้อขนาดเล็กที่การ X-Ray ไม่สามารถตรวจพบได้ สามารถคัดกรองโรคมะเร็งในระยะแรกที่ยังไม่แสดงอาการได้ เมื่อรู้เร็ว รักษาได้เร็ว โอกาสหายขาดก็สูงมากขึ้น


เมื่อรู้เร็ว รักษาได้เร็ว โอกาสหายขาดก็สูงมากขึ้น


Low Dose CT scan ตรวจแล้วเห็นอะไรบ้าง

เราสามารถมองเห็นโครงสร้างของปอด ตั้งแต่ เนื้อปอด ถุงลม เยื่อหุ้มปอด แม้กระทั่งก้อนเนื้อขนาดเล็กที่การ X-Ray มองไม่เห็น ก็สามารถวินิจฉัยได้ การอีกทั้งยังช่วยให้การประเมินก่อนผ่าตัดชิ้นเนื้อปอด หรือผ่าตัดถุงลมได้ง่ายขึ้น


เช็กสุขภาพปอดด้วย Low Dose CT ต่างจาก X-Ray อย่างไร


ใครเหมาะที่จะตรวจ Low Dose CT scan
  1.  ผู้ที่ไอเรื้อรังมากกว่า 2 อาทิตย์
  2.  ผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจ
  3.  ผู้ที่สูบบุหรี่จัด เป็นเวลานาน
  4.  ผู้ที่ครอบครัวมีประวัติเป็นมะเร็งปอด
  5.  ผู้ที่ทำงานในสภาวะอากาศเป็นพิษ เช่น งานที่ต้องอยู่กับพื้นที่ก่องสร้าง โรงงานโม่บดย่อยหิน ทำงานอยู่กับสารเคมีต่าง ๆ เป็นต้น
  6.  ผู้ที่อายุ 55 ปีขึ้นไป

Low Dose CT scan สามารถตรวจคัดกรองโควิด – 19 ได้ด้วย เพราะการแสดงผลที่ละเอียดกว่า X-ray จะทำให้เห็นรอยโรคโควิดที่เข้าไปทำลายเนื้อปอดในระยะแรกเริ่มได้ชัดเจนกว่า เป็นประโยชน์ต่อการประเมินการรักษาในทิศทางที่ถูกต้องต่อไป

ตรวจสุขภาพปอดด้วย Low Dose CT scan นั้นง่ายและรวดเร็ว ไม่ต้องงดน้ำหรืออาหารมาก่อนก็สามารถตรวจได้เลย ยกเว้นผู้ที่ต้องฉีดสารทึบรังสี การตรวจใช้เวลาไม่นานก็ทราบผลเลย

ขอบคุณบทความดี ๆ จาก
นพ. ธาริน นุ่นพันธ์
อายุรแพทย์ ผู้เชี่ยวชาญโรคระบบทางเดินหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบหายใจ
ประจำโรงพยาบาลเปาโล รังสิต


ข้อมูลอ้างอิง : Low-Dose CT Scan for Lung Cancer Screening , Swedish Health Services. , ©2022 American Lung Association. The American Lung Association is a 501(c)(3) charitable organization. 

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่
Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต
Line ID : @paolorangsit

เพิ่มเพื่อน