มาเตรียมตัวก่อนตรวจสมรรถภาพปอดกันเถอะ
โรงพยาบาลเปาโลรังสิต
มาเตรียมตัวก่อนตรวจสมรรถภาพปอดกันเถอะ

              ผู้ที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมทอผ้า ตัดเย็บเสื้อผ้า หรือผู้้ที่ต้องสัมผัสสารเคมี โรงโม่หิน ทำครกหิน มีความเสี่ยงที่จะเป็นโรคระบบทางเดินหายใจ โรคปอดได้ จึงจำเป็นต้องตรวจสุขภาพปอด เพื่อตรวจประสิทธิภาพและวินิจฉัยความเสี่ยงที่จะเกิดโรค โดยการตรวจสมรรถภาพปอดนั้น เหมาะสำหรับการตรวจสุขภาพเพื่อเข้าทำงาน หรือ ตรวจสุขภาพประจำปีก็ได้เช่นกัน 

             ผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพด้วยวิธีเป่าปอด สไปโรเมตรีย์ (Spirometry) ควรเตรียมตัวก่อนเข้ารับการตรวจดังนี้
 
1. งดออกกำลังกายอย่างหนัก 30 นาทีก่อนเข้ารับการตรวจ


2. ไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดคอ ช่วงอก และท้อง เพื่อสะดวกต่อการตรวจ


3. หลีกเลี่ยงอาหารมื้อใหญ่ๆ เป็นเวลา 2 ชั่วโมงก่อนเข้ารับการตรวจ


4. งดแอลกอฮอล์ ก่อนเข้ารับการตรวจ เป็นเวลา 4 ชั่วโมง เพื่อประสิทธิภาพในการตรวจที่ได้ผลมากที่สุด 


5. งดสูบบุหรี่ก่อนเข้ารับการตรวจ 1 ชั่วโมง 


                       ขอบคุณบทความดีๆ จาก

                นพ.วีระยุทธ บุญเกียรติเจริญ
                       เวชศาสตร์ป้องกัน

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ
โรงพยาบาลเปาโล รังสิต โทร 0-2577-8111
รับข่าวสารและกิจกรรมทางสุขภาพดีๆ ได้ที่ Facebook : โรงพยาบาลเปาโล รังสิต