เลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตสมวัย ได้พัฒนาด้าน EF อย่างเต็มที่

การเลี้ยงลูกให้มีการพัฒนาด้าน EF หรือ Executive Function ที่ดีนั้น จะทำให้ลูกควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ และการกระท

เลี้ยงลูกอย่างไรให้เติบโตสมวัย ได้พัฒนาด้าน EF อย่างเต็มที่

การเลี้ยงลูกให้มีการพัฒนาด้าน EF หรือ Executive Function ที่ดีนั้น จะทำให้ลูกควบคุมความคิด อารมณ์ การตัดสินใจ และการกระท