HPV ไวรัสร้าย ภัยสุขภาพสตรี

การฉีดวัคซีนจะแบ่งตามช่วงอายุ คือ อายุ 9-14 ปี ต้องฉีด 2 เข็ม และอายุ 15 ปี ขึ้นไป ฉีด 3 เข็ม

กลุ่มโรคมะเร็งสตรี ที่พบบ่อย

กลุ่มโรคมะเร็งสตรี ที่พบบ่อย ได้แก่ มะเร็งเต้านม มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเยื่อบุโพรงมดลูก มะเร็งรังไข่

โปรแกรมตรวจสุขภาพสตรี 2024

สามารถเข้ารับบริการได้ตั้งแต่วันนี้ - 31 มกราคม 2568

โปรแกรมผ่าตัด สำหรับสุขภาพสตรี PAOLO CHECK & SHINE

สามารถลงทะเบียนเข้ารับบริการได้ตั้งแต่ วันนี้ - 30 กันยายน 2565

HAPPY LADY โปรแกรมตรวจสุขภาพคัดกรองมะเร็งสตรี สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ

(สำหรับผู้ถือประกันสุขภาพ) สามารถเข้ารับบริการได้ ตั้งแต่วันนี้ - 31 พฤษภาคม 2564