เช็คลิสต์ สังเกตอาการ ลองโควิด (Long COVID)

อาการลองโควิด สามารถพบได้ คือ เหนื่อยง่าย หายใจไม่อิ่ม อ่อนเพลีย